Jaarverslag

In haar jaarverslag gaat Neth-ER dieper in op de stand van zaken op de belangrijkste dossiers van Neth-ER in Brussel en geven we aan welke activiteiten het team wel en niet heeft gerealiseerd. Met een blik op de toekomst vatten we samen hoe het samenwerkingsmodel tussen Neth-ER en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) inhoud is gegeven en welke keuzes de leden hebben gemaakt richting een duurzaam beheermodel voor Neth-ER.

Jaarverslag

Europa staat momenteel voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van economie en samenleving, digitalisering, mondialisering, veiligheid, gezondheid, energie en klimaatverandering. Meer dan ooit is kennis de sleutel om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit betekent dat kennis steeds meer wordt ingebed in andere beleidsterreinen, en dat het kennisveld met steeds meer sectoren verbindingen moet aangaan.

In 2018 presenteerde de Europese Commissie haar voorstellen voor de kennisprogramma’s na 2020. Door een proactieve en gecoördineerde inzet vanuit Neth-ER was het Nederlandse kennisveld nadrukkelijk zichtbaar in de Europese beleidsdiscussie over kennis ‘post-2020’. Deze inzet toont dat het Nederlandse kennisveld de rol van kennisintensieve en innovatieve voorloper wil vasthouden. Vanuit een duidelijke eigen visie, die ook al terug te vinden was in de eerdere vison papers van Neth-ER, heeft het Nederlandse kennisveld ingehaakt op de relevante discussies over het toekomstige Europese onderwijs, onderzoek- en innovatiebeleid.