Nationaal beleid om de vaardighedentekorten aan te pakken zijn ontoereikend. Dit concludeert de Commissie in een rapport. Op basis van deze conclusie geeft de Commissie een aantal aanbevelingen aan de lidstaten, zoals het beter afstemmen van opleidingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt.


Commissie: nationaal beleid tegen vaardighedentekorten onvoldoende

Verbeter opleidingsmogelijkheden

Het nationale beleid van lidstaten om de tekorten aan vaardigheden aan te pakken is niet voldoende. Dit blijkt uit het rapport Skills shortages and structural changes in the labour market during COVID 19 and in the context of the digital and green transitions, dat is opgesteld in opdracht van de Commissie. Het rapport gaat in op de vaardigheden die nodig zijn voor de digitale en groene transitie. De Commissie adviseert om het gebruik van door de overheid gefinancierde opleidingsmogelijkheden te vergroten. Deze opleidingsmogelijkheden moeten worden afgestemd met de arbeidsmarktbehoeften, waarbij eenvoudige toegang belangrijk is. Mogelijkheden voor bij- en omscholing en een leven lang leren dienen centraal te staan in het op te richten opleidingsaanbod. Het rapport acht met name de ontwikkeling van transversale vaardigheden van belang, omdat die op verschillende beroepen van toepassing zijn.

Kloven dichten

Het rapport constateert een genderkloof in technische gebieden, met name op het gebied van IT. Daarom is het aantrekken van jonge vrouwen in de gehele waardeketen binnen deze gebieden belangrijk. Daarnaast benadrukt het rapport de noodzaak van het ontwerpen van strategieën om het tekort aan digitale vaardigheden te dichten. Hierbij zou samenwerking tussen publieke en private partners nagestreefd moeten worden.

Context

2023 is het Europees Jaar van Vaardigheden. Hiermee wil de Commissie de focus leggen op training, bijscholing en veranderingen in de arbeidsmarkt. Ook heeft de Commissie ambitieuze doelen opgesteld voor 2025 op gebied van vaardigheden in de update van de Skills Agenda. Deze agenda bestaat uit twaalf acties om de Europese bevolking uit te rusten met vaardigheden die zij nodig hebben om te navigeren door een veranderende wereld . Een van de initiatieven is gericht op het opzetten van individuele leerrekeningen, die het mogelijk moeten maken voor burgers om opleidingen te volgen gefinancierd door de overheid of bedrijfsleven. Het EP wil ook aandacht voor de mismatch tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden binnen de EU.

 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.