In lijn met haar nieuwe prioriteiten, namelijk de groene en digitale transities en Europees herstel, zet de Europese Commissie in een mededeling haar visie voor de realisatie van de Europese Onderwijsruimte (EEA) tegen 2025 uit. Deze moet helpen Europese onderwijssystemen veerkrachtig en toekomstbestendig te maken. De Commissie legt hierbij de nadruk op nieuwe initiatieven, meer investeringen en een nauwere samenwerking tussen de Europese lidstaten.


Commissie presenteert visie voor 2025 in mededeling Europese Onderwijsruimte

Zes dimensies

In haar mededeling “Achieving a European Education Area by 2025”  presenteert de Commissie haar visie voor een Europese Onderwijsruimte (EEA) die moet helpen om Europese onderwijssystemen veerkrachtig en toekomstbestendig te maken. In lijn met haar prioriteiten, namelijk Europees herstel en de groene en digitale transitie, stelt ze zes dimensies voor waarrond de EEA verder ontwikkeld zal moeten worden, namelijk:

  1. Kwaliteit: met onder andere aandacht voor (digitale) vaardigheden, taalonderwijs en mobiliteit van studenten en staf.
  2. Inclusie en gendergelijkheid: met daarin ook een specifieke focus op beroepsonderwijs, leven lang leren, grensoverschrijdende samenwerking en de rol van non-formeel leren.
  3. Groene en digitale transities: met de nadruk op nieuwe en duurzame denkwijzes en het vergaren van nieuwe vaardigheden; digitaal maar ook op het gebied van ondernemerschap en leren.
  4. Leraren: met aandacht voor de herwaardering van het beroep, gender balance en meer kansen voor professionele ontwikkeling en internationale mobiliteit. De Erasmus Teacher Academies zullen hierin een belangrijke rol gaan spelen.
  5. Hoger Onderwijs: met veel aandacht voor inclusieve mobiliteit, automatische erkenning van kwalificaties en studieverblijven in het buitenland, nieuwe beleidskaders, ook voor micro-credentials, meer synergieën en de “knowledge square” en het belang van nauwere internationale samenwerking. De Commissie ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor het Europese Universiteiten-Initiatief.
  6. Een sterker Europa in de wereld: met samenwerking in onderwijs als soft power instrument op het wereldtoneel en als antwoord op globale uitdagingen; ook in het kader van de VN Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de Sustainable Development Goals.

Concrete initiatieven

Vervolgens stelt de Commissie voor elke dimensie een aantal concrete initiatieven en mijlpalen voor, die ondersteund zullen worden door het Europees herstelfonds NextGenerationEU en het nieuwe Erasmus+ programma 2021-2027. Ook wil de Commissie inzetten op een nieuw beleidskader, waarin de lidstaten en alle andere betrokken stakeholders samen verder werken aan de realisatie van de Onderwijsruimte. Dit kader moet voortbouwen op de resultaten van het ET2020-kader en zal met benchmarks en indicatoren een visie uiteenzetten voor de komende tien jaar.
De visie op de ‘universities of the future’ komt in de mededeling terug als de nieuwe Transformation Agenda for Higher Education. Deze brede agenda zal onder andere focussen op de volledige uitrol van het Europese Universiteiten-Initiatief, een European Degree, een mogelijk juridisch statuut voor netwerken, automatische erkenning, micro-credentials, de Europese Studentenkaart en het monitoren van Europese afgestudeerden.

Synergieën noodzakelijk

De Commissie pleit in haar mededeling expliciet en meermaals voor sterke synergieën met zowel beleidsinitiatieven (de vernieuwde Skills Agenda, nieuwe impulsen voor het beroepsonderwijs, de Europese Onderzoeksruimte en de nieuwe Gender Equality Strategy 2020-2025) als met financieringsmiddelen (Horizon, Erasmus, en structuurfondsen). Ook intern zal de Commissie om haar visie te realiseren sterk inzetten op nauwe samenwerking tussen de verschillende directoraten-generaal (DG's).

Context

De Europese Commissie publiceerde op 30 september een reeks kennis-gerelateerde mededelingen; zo verscheen naast de mededeling over de Europese Onderwijsruimte ook de mededeling over het Digital Education Action Plan en de vernieuwde Europese Onderzoeksruimte. Eurocommissaris Mariya Gabriel kondigde eerder al aan tijdens haar mandaat te willen werken aan een heuse Europese kennisstrategie. Neth-ER riep in aanloop naar de Mededeling van de Commissie op tot een EEA die kansen biedt voor iedereen.