De meeste lidstaten volgen hun afgestudeerden, maar de potentie van deze systemen blijft vaak onvoldoende benut. Landen zonder systeem moeten grote stappen zetten om aan de Europese afspraken te voldoen. Een rapport over volgsystemen van afgestudeerden in Europa pleit daarom voor het beter benutten van deze systemen in het hoger- en beroepsonderwijs om zo een breed scala aan afgestudeerden te volgen.

Commissie: volgsystemen afgestudeerden onderbenut

Groot deel lidstaten volgt afgestudeerden

Tweede derde van de EU-landen heeft een systeem waarmee het afgestudeerden in het mbo en hoger onderwijs volgt. De overige lidstaten zullen zeer grote stappen moeten zetten om in de komende vijf jaar een graduate tracking systeem te bewerkstelligen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de ontwikkelingen op dit gebied dat de Commissie heeft laten uitvoeren. In het rapport komt onder andere naar voren dat in landen waar het volgen van afgestudeerden bij wet verplicht is, waaronder Nederland, ook vaak sprake is van een goed volgsysteem. Daarnaast merkt de Commissie op dat landen steeds meer gebruik maken van gegevens van onderwijsinstellingen en enquêtes om de vervolgstappen van afgestudeerden in kaart te brengen. Een tweede onderzoek neemt de ervaringen van afgestudeerden in een aantal Europese landen onder de loep en concludeert dat een brede, gestructureerde enquête onder afgestudeerden in Erasmus+ landen mogelijk is.

Volgsystemen kunnen beter

Het rapport doet een aantal aanbevelingen om het volgen van afgestudeerden in toekomst nog beter te laten verlopen. Zo moedigt het de lidstaten aan om hun volgsystemen uit te breiden naar meer groepen, waaronder mbo-studenten die doorleren. Ook benadrukken de onderzoekers het belang van afstemming van bijvoorbeeld enquêtevragen en andere wijzen van dataverzameling tussen lidstaten. Aan Europese koepels wordt gevraagd om na te denken over richtlijnen voor volgsystemen. Tenslotte stelt het rapport voor om naast de Raadsconclusies een aantal aanvullende eisen voor het volgen van afgestudeerden te introduceren, waaronder de sociale en maatschappelijke uitkomsten van hoger of beroepsonderwijs.

Context

In 2017 deed de Raad een aanbeveling om het volgen van afgestudeerden in Europa beter te stroomlijnen. Hierin pleitte de Raad onder andere voor het volgen van een breder scala aan opleidingen en afgestudeerden. Bovendien beval de Raad lidstaten aan om in 2020 hun volgsystemen op orde te hebben, dit is echter niet volledig gelukt zo blijkt uit het rapport van de Commissie. Het volgen van afgestudeerden komt mogelijk terug in de Mededeling over de Europese Onderwijsruimte die de Commissie naar verwachting dit najaar zal presenteren.