De Commissie wil de visa-procedures voor burgers uit derde landen versoepelen, om zo integratie makkelijker te maken en meer talent aan te trekken. Dit wordt gedaan door middel van aanpassingen aan verschillende richtlijnen, het aangaan van talentpartnerschappen en het opzetten van een EU Talent Pool.

Commissie wil talent uit derde landen aantrekken met simpelere procedures

Verbetering van het EU-migratiesysteem

De Commissie wil het burgers uit derde landen makkelijker maken om zich in de EU te vestigen middels versimpelde procedures. Op deze manier kan de EU meer talent aantrekken en ook voorziet de Commissie een belangrijke bijdrage van migranten aan het opvullen van vaardighedentekorten. Dit valt te lezen in het nieuwe 'New Pact on Migration and Asylum'. Op dit moment is het nog te gefragmenteerd, de procedures zijn erg complex en sommige richtlijnen spreken elkaar tegen. De Commissie stelt dat een verbeterd EU-raamwerk lidstaten en bedrijven in een betere positie stelt om talent aan te trekken.  

Talent naar Europa trekken

De Commissie doet dan ook een voorstel voor een Skills and Talent Package, gericht op het aantrekken van nieuw talent naar de EU. Zo zal de Commissie een aantal richtlijnen herzien, zoals de richtlijn langdurig ingezetenen, om de rechten van arbeiders die langdurig in Europa verblijven te versterken. Ook wordt de richtlijn betreffende de gecombineerde vergunning opnieuw bekeken om te bepalen hoe de toegangsprocedures versimpeld kunnen worden. Tenslotte wordt er een EU Talent Pool opgezet, een rekruteringsplatform voor talenten uit derde landen die in Europa willen werken. De Commissie zal ook spoedig een publieke consultatie openen om de EU Talent Pool verder te ontwikkelen en eventuele extra initiatieven op te starten.

Partnerschappen met de buren

Een belangrijk nieuw onderdeel van het migratiepact zijn talentpartnerschappen met naburige landen om zo legale migratie van deze landen naar de EU te ondersteunen. De partnerschappen zijn bedoeld om vaardigheden- en arbeidsmarktbehoeftes beter af te stellen in de EU in samenwerking met deze landen. De Commissie roept op tot sterke samenwerking tussen de Ministeries van Onderwijs en Werkgelegenheid, werkgevers, sociale partners en onderwijsinstellingen die de Commissie zal stimuleren middels het opzetten van netwerken. De Commissie voorziet ook financiering middels Erasmus+. De partnerschappen zullen naast het faciliteren van directe uitwisselingsprogramma's ook moeten leiden tot capaciteitsopbouw voor het in kaart brengen van toekomstige vaardighedenbehoeftes, middelbaar beroepsonderwijs en integratie van migranten.  

Context

Het nieuwe Europese pact inzake immigratie en asiel is een tweede poging van de Commissie om tot een gezamenlijk Europees asielsysteem te komen, en bouwt dan ook voort op de progressie gemaakt sinds 2016. De Commissie ziet de bijdrage van migranten uit derde landen als essentieel om maatschappelijke uitdagingen als de groene en digitale transitie, maar ook de toenemende vergrijzing en krimpende bevolking, het hoofd te bieden. De bijdrage van migranten werd onlangs erkend in de hernieuwde Skills Agenda. In 2017 ontwikkelde de Commissie in het kader van de Skills Agenda al een Skills Profile Tool die snel in kaart brengt welke vaardigheden migranten bezitten om zo de toegangsprocedures te versimpelen en versnellen.