16 november 2021

EP vraagt om holistische benadering Europese Onderwijsruimte in veelomvattende resolutie

Fleur Diepstraten

Fleur Diepstraten

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Europese Onderwijsruimte zou gebaat zijn bij een meer holistische benadering die samenwerking en coördinatie tussen een groot aantal verschillende belanghebbenden mogelijk maakt. Bovendien is er haast geboden, vindt het Parlement. Er ligt nog steeds enkel een strategisch ontwerp klaar.  


EP vraagt om holistische benadering Europese Onderwijsruimte in veelomvattende resolutie

Een holistische benadering  

De Europese Commissie moet de Europese Onderwijsruimte (EEA) op een meer holistische manier benaderen dan zij tot dusverre doet, stelt het Europees Parlement in een Resolutie over de Europese Onderwijsruimte. Een meeromvattende benadering zou de samenwerking en coördinatie tussen een groot aantal verschillende en gevarieerde belanghebbenden bevorderen. Op die manier kan de EEA een stimulans zijn voor nieuwe partnerschappen, zoals tussen de overheids-en private sector en andere belanghebbenden, zoals vakbonden, jongerenorganisaties, sociale partners en de onderwijs- en onderzoeksgemeenschap. Een holistische benadering betekent ook meer aandacht voor de geopolitieke dimensie,academische vrijheid en pedagogische autonomie als kernbeginselen van de EEA.

Haast geboden 

Hoewel het Parlement het streven van de Commissie om in 2025 een EEA te realiseren waardeert, waarschuwt zij dat er nog altijd geen stappenplan met beleidsmaatregelen ligt. Dat het Parlement geen vertrouwen heeft in een tijdige afronding van de EEA in 2025, blijkt uit een oproep aan de lidstaten en de Commissie om in 2022 een strategische kader voor de EEA in 2030 vaststellen. Ook pleit zij er alvast voor om in het meerjarig financieel kader voor 2028-2034 een speciaal financieringsinstrument voor de ontwikkeling van de EEA te voorzien. Ook hoopt het Parlement op een speciaal online EEA-platform om samenwerking en uitwisseling te bevorderen.

Synergieën en een Europese beroepsonderwijsruimte? 

Het Parlement wil dat synergiën tussen de EEA, de Europese Onderzoeksruimte (ERA) en de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA) benut worden met behulp van programma's als Erasmus+, Horizon Europe en Digital Europe. Zij wil bijvoorbeeld dat onderzoek en innovatie in het onderwijs wordt bevorderd door meer onderzoek naar geavanceerde technologieën, zoals robotica en concludeert dat de EU nog niet over voldoende gespecialiseerde bachelorprogramma's beschikt op deze gebieden. Daarnaast pleit het Parlement voor de totstandbrenging van een Europese ruimte voor beroepsonderwijs en -opleiding. Synergieën met deze op te richten ruimte zijn niet nodig want in haar visie wordt het integraal onderdeel van de EEA. De Centres of Vocational Excellence-platformen kunnen daarbij voorzien in een structuur voor de sector.

Meer aandacht voor EU in onderwijs

Het Parlement vindt dat de EEA ook moet leiden tot een prominentere plaats voor de Europese dimensie in het onderwijs. Zij verzoekt de Commissie en de lidstaten dan ook een gemeenschappelijk kader vast te stellen voor onderwijs over de EU zodat studenten op alle onderwijsniveaus vertrouwd raken met de geschiedenis van de EU en de rechten die voortvloeien uit Europees burgerschap. Maar ook burgerschapsvorming in het algemeen moet volgens het Parlement met een Europese strategie en een gemeenschappelijk kader een impuls krijgen. Het Parlement werkt momenteel aan een eigen initiatief-rapport over burgerschapsvorming in de EU.

 

Context

In September 2020 presenteerde de Commissie in een Mededeling haar visie voor de realisatie van de EEA in 2025 en in februari 2021 stelden de lidstaten het strategische kader voor de EEA 2021-2030 vast. De Europese onderwijsministers hebben de nieuwe EEA vorig jaar verwelkomd, maar hadden nog wel kritische vragen over de bestuursstructuur van de EEA. Daarover zal binnenkort duidelijkheid moeten komen, gezien de onderwijsministers tijdens de Onderwijsraad van 29 en 30 november 2021 een Resolutie over de bestuursstructuur van de Europese Onderwijsruimte aan zullen nemen. Neth-ER riep in aanloop naar de Mededeling van de Commissie op tot een EEA die kansen biedt voor iedereen.