De onderwijsraad die deze week plaatsvond stond in het teken van de Europese Onderwijsruimte. De Europese onderwijsministers steunen het nieuwe initiatief, maar stellen wel nog vragen bij de governance en doelstellingen. De ministers bespraken ook kort de stand van zaken rond het toekomstige Erasmusprogramma, waar momenteel nog geen akkoord op is. Daarnaast was er aandacht voor twee Raadsstukken over het beroepsonderwijs en digitalisering.


Europese Onderwijsruimte roept nog vragen op bij onderwijsministers

Kanttekeningen bij de Europese Onderwijsruimte

De Europese onderwijsministers verwelkomen de nieuwe Europese Onderwijsruimte (EEA), maar stellen kritische vragen bij de governance van de EEA. Dit blijkt uit de uitkomsten van de Onderwijsraad, die 30 november virtueel gehouden werd. Hoewel de ministers de algemene doelen van de Europese Onderwijsruimte ondersteunen, wezen verschillende ministers erop dat de nationale competenties op het gebied van onderwijs gerespecteerd moeten worden. Ook stellen zij vragen bij de doelen van de EEA en roepen op tot indicatoren die de diversiteit tussen onderwijssystemen voldoende in acht nemen. Reeds bestaande samenwerkingsverbanden, zoals het Bolognaproces, moeten volgens de onderwijsraad ook blijven bestaan en voortgang blijven boeken. De ministers vinden het dan ook belangrijk om synergieën te zoeken, zoals met de Europese Onderzoeksruimte en de Skills Agenda.

Erasmus laat nog even op zich wachten

Europees commissaris Mariya Gabriel riep op tot een snel politiek akkoord op het toekomstige Erasmusprogramma, dat in 2021 van start moet gaan. Ze wil dat de institutionele partners in de eerste triloogvergadering tot een compromis komen. Deze triloog kan wel pas plaatsvinden nadat alle Europese regeringsleiders hun fiat hebben gegeven over het Meerjarig Financieel Kader. Onder het laatste akkoord tussen de Raad en het Parlement zou het toekomstige Erasmusprogramma een top-up krijgen, wat het mogelijk zou maken om meer mensen te laten deelnemen aan het programma. Het Creative Europe programma, wat de volgende dag op de agenda stond, heeft ook zicht op een verhoging van het budget. Ministers verantwoordelijk voor cultuur willen daarbij ook inzetten op synergieën tussen Creative Europe en andere programma’s, zoals Erasmus+ en Horizon Europe.

Beroepsonderwijs en digitalisering

Het Duitse voorzitterschap legden ook nog twee stukken voor aan de groep, die vorige week per schriftelijke procedure zijn aangenomen:

Context

De Commissie publiceerde op 30 september een reeks kennis-gerelateerde mededelingen, waaronder de mededeling over de Europese Onderwijsruimte en de update van het Digital Education Action Plan. Eerder dit jaar publiceerde de Commissie al een voorstel voor een Raadsaanbeveling op het gebied van beroepsonderwijs. Tijdens de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sportraad (OJCS-Raad) van 30 november en 1 december kwamen deze initiatieven aan bod. De OJCS-Raad komt drie à vier keer per jaar bijeen. Neth-ER riep in aanloop naar de Mededeling van de Commissie op tot een onderwijsruimte die kansen biedt voor iedereen.