In het beroepsonderwijs van de toekomst moeten excellentie en sociale inclusie centraal staan. Dit blijkt uit de opinie van het Advisory Committee on Vocational Training (ACVT) over de toekomst van het beroepsonderwijs. De focus op excellentie en sociale inclusie moet ervoor zorgen dat iedereen zich tot zijn volle potentieel kan ontwikkelen in het kader van een leven lang leren. Het ACVT heeft drie kernelementen geformuleerd waarin zij uiteenzet wat er nodig is om deze doelstelling te bereiken. Daarnaast adviseert zij de Commissie over mogelijke acties op EU-niveau.

Excellentie en sociale inclusie centraal in het beroepsonderwijs van de toekomst

Visie op de toekomst

Excellentie, sociale inclusie en leven lang leren moeten centraal staan in het beroepsonderwijs van de toekomst. Dit stelt het Advisory Committee on Vocational Training (ACVT) in haar 'Opinion on the Future of Vocational Education and Training Post 2020'. Door sociale inclusie te bevorderen en excellent onderwijs aan te bieden worden mensen voorzien van de juiste vaardigheden, en zijn ze beter voorbereid op een veranderende arbeidsmarkt. Het leven lang leren-principe moet centraal staan in de inrichting van het onderwijs, zodat het beroepsonderwijs ervoor kan zorgen dat iedereen het maximale uit zichzelf kan halen.

Drie elementen

Het ACVT beschrijft drie kernelementen die als uitgangspunt dienen om deze doelstelling te bereiken. Ten eerste moet het beroepsonderwijs het verkrijgen van vaardigheden, competenties en kwalificaties bevorderen, om de inzetbaarheid van individuen op de arbeidsmarkt te verhogen. Het onderwijs zou kunnen bestaan uit verplichte basiselementen, aangevuld met flexibele elementen om de juiste vaardigheden aan te leren. Ten tweede is het van belang dat het beroepsonderwijs toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen. Zo moeten leraren goed gekwalificeerd zijn en toegang hebben tot verdere opleidingsmogelijkheden. Ook het aanzien van het beroepsonderwijs moet verbeterd worden, bijvoorbeeld door studentambassadeurs in te zetten. Het laatste element beschrijft de systeemveranderingen die nodig zijn. Het beroepsonderwijs moet ingericht worden op een leven lang leren, onderdeel zijn van het sociaal beleid en betrokken worden in regionale strategieën voor innovatie en economische groei. Om flexibiliteit te garanderen zijn mechanismen nodig voor het waarborgen van kwaliteit en effectieve evaluatie.

Advies voor de Commissie

Daarnaast zet het ACVT uiteen welke rol zij in deze context voorziet voor de Europese Unie. Ze nodigt de Commissie uit om, in navolging op het Brugge Communiqué en de Riga Conclusies, met een nieuw Communiqué te komen dat de visie voor beroepsonderwijs voor 2030 definieert. Ook vraagt zij de Commissie om een voorstel voor te bereiden om het huidig Europees beleid voor beroepsonderwijs te stroomlijnen en te versterken en een moderniseringsagenda te definiëren op basis van een nieuwe Communiqué. ACVT doet suggesties voor de elementen die daarin volgens haar overwogen moeten worden.

Context

Het Advisory Committee on Vocational Training is een Raadgevend Comité dat de Europese Commissie voorziet van advies over actuele onderwerpen die spelen in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van regeringen, vakbonden en werkgeversorganisaties uit EU-lidstaten en partnerlanden. Met deze publicatie wordt een aanzet gegeven voor een discussie over het beroepsonderwijs na 2020. In 2015 committeerden de onderwijsministers zich in de Riga Conclusies aan specifieke doelstellingen voor het beroepsonderwijs voor 2020.