Publiek gefinancierde onderzoeksinstellingen kunnen in de toekomst wellicht gebruik gaan maken van statistieken die de impact van kennis transfer meten. Een expertgroep aangesteld door het Joint Research Centre geeft in haar onlangs verschenen rapport een aantal aanbevelingen omtrent de ontwikkeling van Europa-wijde kernindicatoren, die inzichtelijk moeten maken hoe kennisinstellingen presteren op het gebied van onder andere contractonderzoek, oprichting van spin-offs, verworven licenties en samenwerkingsverbanden en netwerken.


Expertgroep wil Europese indicatoren voor het meten van kennisoverdracht

Ontwikkeling van Europese indicatoren  

De Europese Unie heeft een nieuwe stap gezet in het ontwikkelen van statistieken over kennisoverdracht van publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties. Een expertgroep aangesteld door het Joint Research Centre (JRC) beveelt in haar rapport een set van Europa-wijde kernindicatoren aan om in de toekomst de impact van kennistransfer door onderzoeksinstellingen te kunnen meten. Zo kunnen individuele of groepen onderzoeksinstellingen een beter inzicht krijgen in de waarde die zij toevoegen aan de samenleving door deze kennisuitwisseling. De opgestelde indicatoren gaan bijvoorbeeld, maar zeker niet exclusief, over contractonderzoek, het opzetten van spin-offs, verworven licenties, maatschappelijke valorisatie en de professionele ontwikkeling van de onderzoekers.  

Volgende stappen

De expertgroep roept de Europese Commissie om het werk dat tot nu werd uitgevoerd vooral voort te zetten. Ook adviseert zij de Commissie om een nieuwe expertgroep op te zetten die moet helpen om samen met alle belanghebbenden een gezamenlijke consensus te bereiken over een Europese set van indicatoren en over mechanismes om deze te implementeren. De Commissie zou hierbij ook een gecentraliseerde aanpak voor dataverzameling kunnen verkennen. Verder worden overheden van lidstaten aangemoedigd om onderzoeksinstellingen in hun land te stimuleren data over kennistransfer te verzamelen.

Context

Kennistransfer wordt als mechanisme voor de verspreiding van onderzoeksresultaten als cruciaal aspect voor innovatie beschouwd. Zo bevordert het de uitwisseling van technologie, IPR en ideeën tussen de maatschappij en onderzoeksinstellingen en innovatie die kan leiden tot positieve economische en sociale effecten. Ook worden op deze manier bedrijven en andere actoren in de maatschappij in staat gesteld innovatie voort te stuwen. De Commissie besteedt veel aandacht aan kennisvalorisatie en het commercialiseren van kennis. Europa loopt echter op dit gebied nog ver achter ten opzichte van bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Deze studie bouwt voor op het rapport van de vorige expertgroep uit 2009, die concludeerde dat er grote behoefte is bij financiers en ontvangers van publiek onderzoeksgeld om het rendement van investeringen in kaart te kunnen brengen. De Europese Commissie is na publicatie van dit rapport weer aan zet om volgende stappen te ondernemen om de kennistransfer in Europa in kaart te brengen.