De Commissie hoort graag uw feedback over maatregelen die getroffen kunnen worden om de groene transitie rechtvaardig te maken voor iedere burger. De feedback dient als input voor een Raadsaanbeveling over sociale maatregelen die de EU en lidstaten kunnen treffen, bijvoorbeeld op het gebied van de waarborging van kwalitatief en inclusief onderwijs, training en een leven lang leren. U kunt input leveren tot 19 november.


Hoe kan de EU een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit verzekeren?

Uw mening over een eerlijke groene transitie  

Hoe verzekeren de EU en haar lidstaten het beste een groene transitie die ook rechtvaardig is? De Commissie vraagt in een consultatie uw mening hierover. Uw input zal worden verwerkt in een Raadsaanbeveling over sociale- en arbeidsmaatregelen die lidstaten kunnen treffen om deze transitie rechtvaardig plaats te laten vinden. De Aanbeveling zal onder andere bestaan uit beleidspakketten over het verzekeren van toegang tot kwalitatief en inclusief onderwijs, training en een leven lang leren. Ook wil de Commissie ondersteuning bieden aan lidstaten bij het opstellen van eerlijke belasting- en uitkeringsstelsels en sociale zekerheidssystemen. Daarnaast zal de Aanbeveling aandacht besteden aan betaalbare toegang tot essentiële diensten zoals energie en transport. Tenslotte wil de Commissie inventariseren hoe publieke en private fondsen, zoals het op te richten Sociale Klimaatfonds en de Europese structuur- en investeringsfondsen, optimaal kunnen worden ingezet. De deadline voor het geven van feedback loopt tot 19 november.

Context

De Aanbeveling is onderdeel van het Fit for 55 pakket. Met dit pakket moet EU-beleid worden klaargestoomd om uitstoot van broeikasgassen te verkleinen met tenminste 55% in 2030. Om te zorgen dat niemand achterblijft moet deze transitie volgens de Commissie naast duurzaam ook rechtvaardig zijn. Het Sociale Klimaatfonds, dat ook onderdeel is van dit pakket en gefinancierd wordt door emissierechtenverkoop, zal inkomenssteun moeten gaan bieden aan kwetsbare huishoudens en maatregelen ondersteunen die emissies in de transport- en bouwsector doen afnemen. Met de focus op het sociale aspect van de transitie sluit de Aanbeveling aan op de implementatie van het actieplan voor de Europese Sociale Pijler, die eerder dit jaar werd aangekondigd.