Efficiënter investeren in competenties van mensen leidt tot aanzienlijke winsten in alle EU-lidstaten, volgens een studie van de Commissie. Hoe kunnen we zorgen dat financiële middelen zo efficiënt en effectief mogelijk worden benut? De studie geeft vier aanknopingspunten: investeren in inclusiviteit om kwaliteit te bevorderen, investeren in digivaardigheden met inachtneming van andere competenties, aansporen van de private sector om ook te investeren en tot slot breder sociaal- economische beleid inzetten voor om- en bijscholing.


Investeren in competenties belangrijk, maar hoe?

Kwaliteit & gelijke kansen, twee zijden van dezelfde medaille

Zonder inclusie kan onderwijs niet excellent zijn, zo concludeert de Commissie in het discussiedocument “Investing in People’s Competences: A Cornerstone for Growth & Wellbeing in the EU”. Levenslang leren-strategieën zijn een essentieel instrument om inclusie en kwaliteit te bevorderen. Daarnaast pleiten de onderzoekers voor meer investeringen in lerarenprofessionalisering en het stimuleren van sociaaleconomische diversiteit van leerlingen binnen scholen. Ook de European Universities Association betoogde onlangs dat inclusie een voorwaarde is voor excellentie. Het Portugees voorzitterschap is voornemens tijdens de Raadsbijeenkomst in mei conclusies over dit onderwerp aan te nemen, en kijkt ondertussen welke EU-financieringsinstrumenten hieraan kunnen bijdragen.

Competenties van de toekomst: meer dan digivaardigheden

De transitie naar een digitale economie en de versnelling hiervan door de coronapandemie, heeft geleid tot veel aandacht voor digitale vaardigheden, ook in Brussel. De studie juicht dit enerzijds toe,  maar anderzijds pleiten de onderzoekers voor een bredere definitie van ‘competenties van de toekomst’. Investeren in digitale vaardigheden moet worden gekoppeld aan investeringen in andere competenties, waaronder mediageletterdheid, kritisch denken, samenwerken, communicatie en zelfexpressie.

Private sector prikkelen om meer te investeren

De particuliere sector dekt een deel van de investeringslast op het gebied van bij- en omscholing van volwassenen. Volgens de onderzoekers kunnen overheden de private sector meer stimuleren om te investeren. De studie omschrijft een aantal goede praktijken, waaronder individuele leerrekeningen, publiek-private partnerschappen, directe subsidies, training vouchers en belastingvoordelen voor leren.

Structureel economisch- en sociaal beleid inzetten voor om- en bijscholing

De onderzoekers pleiten voor structurele hervormingen voor (nationaal) arbeidsmarktbeleid, maar geven helaas geen concrete voorbeelden. Wel benoemen ze het Europees Semester, dat gebruikt kan worden om synergieën tussen verschillende beleidsdomeinen voor upskilling te identificeren en te bevorderen. In 2020 had de Commissie Nederland ook aanbevolen om meer te investeren in competenties.

Context

Het discussiedocument ‘Investing in People’s Competences: A Cornerstone for Growth & Wellbeing in the EU’ was al eerder besproken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van Europese ministers van onderwijs en financiën op 8 november 2019. De publicatie van deze studie moet worden gezien in het licht van de eerder gepresenteerde update van de European Skills Agenda door de Commissie in juli 2020, waarin zij investeringen in vaardigheden wil stimuleren binnen bestaande raamwerken. De Commissie rekruteert nog experts tot 20 maart 2021 voor de nieuwe expert group on quality investment in education and training, waarvan dit jaar al een eerste advies wordt verwacht.