Dossier: LLP (2007-2013)

Het Leven Lang Leren Programma (LLP) gaf tussen 2007 en 2013 impulsen voor uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen de onderwijs- en beroepsopleidingstelsels in de Europese Unie.

Leven Lang Leren Programma

Binnen het LLP werden er vier sectorale programma´s onderkend. Binnen elk van deze programma’s bestaan gelijksoortige acties als mobiliteit, multilaterale projecten, partnerschappen en netwerken:

  • Comenius: heeft betrekking op het basis- en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en lerarenopleidingen.
  • Erasmus: heeft betrekking op formeel hoger onderwijs, hoger beroepsonderwijs en hogere beroepsopleidingen.
  • Leonardo da Vinci: heeft betrekking op beroepsonderwijs en beroepsopleidingen (met uitzondering van hoger beroepsonderwijs en hogere beroepsopleidingen).
  • Grundtvig: heeft betrekking op alle vormen van volwassenenonderwijs.

Daarnaast zijn er twee intersectorale programma's die onder het LLP vallen:

  • het Transversaal programma richt zich op beleidssamenwerking en beleidsvernieuwing, bevordert het leren van talen, ontwikkelt vernieuwende ICT-diensten en draagt bij aan het verspreiden van best practices;
  • Jean Monnet geeft een stimulerende impuls aan onderwijs, onderzoek en nadenken op het terrein van de Europese integratie.

Het totale budget voor LLP voor de periode 2007-2013 bedroeg €6,9 miljard. 

Meer informatie

Website: The Lifelong Learning Programme: education and training opportunities for all

lees meer