In de Onderwijsraad hebben de lidstaten afgesproken om maatregelen te nemen om de Europese jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Daarnaast hebben zij gesproken over de bij- en omscholing van volwassenen en het verbeteren van het taalonderwijs.

Onderwijsraad: Europeanen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst

Jongeren voorbereiden op een veranderende arbeidsmarkt

De Onderwijsraad onderkent dat de toekomstige arbeidsmarkt zal veranderen. Daarom hebben lidstaten afgesproken om zich gerichter in te spannen, zodat jongeren worden voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst, aldus een van de conclusies die de Onderwijsraad deze week heeft aangenomen. Zo zullen zij de onderwijssystemen waar mogelijk aanpassen met meer aandacht voor stages, ondernemerschap en inclusiviteit. Daarbij zal er ook meer ingezet worden op leven lang leren.

Meer aandacht voor bij- en omscholing van volwassenen

De lidstaten hebben ook afgesproken om maatregelen te nemen ten behoeve van de bij- en omscholing van volwassenen. Bij het uitvoeren van deze maatregelen zouden lidstaten zoveel mogelijk andere sociale partners moeten betrekken en verschillende beleidsmaatregelen met elkaar moeten combineren. Verder zouden werkgevers bewust moeten worden gemaakt van het belang van bij- en omscholing en zouden zij aangemoedigd moeten worden om opleidingen voor hun werknemers op te zetten. Deze conclusies van de onderwijsraad sluiten aan bij het Upskilling Pathways initiatief dat als doel heeft om laagopgeleide volwassenen te begeleiden in het ontwikkelen en verwerven van de benodigde vaardigheden en kennis voor de arbeidsmarkt en de maatschappij.

Taalonderwijs verbeteren

Verder hebben de lidstaten aanbevelingen aangenomen om zich sterker te gaan inzetten voor het verbeteren van het taalonderwijs in Europa, zodat jongeren aan het eind van de middelbare school naast hun moedertaal, twee andere talen goed leren beheersen. De lidstaten zouden onder meer moeten investeren in het bijscholen van leraren, mobiliteit onder leerlingen en leraren bevorderen en innovatieve lesmethoden en het gebruik van digitale hulpmiddelen moeten aanmoedigen.

Context

De Onderwijsraad kwam op 22 en 23 mei 2019 bijeen. Tijdens deze raad hebben de lidstaten gesproken over taalonderwijs, voorschools onderwijs, volwassenenonderwijs, over hoe de EU jongeren beter kan voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt en over hoe onderwijs kan bijdragen aan sociale cohesie.