De Commissie zal een duidelijke tijdlijn moeten voorzien voor de acties uit de Europese Skills Agenda, vindt het  Parlement. In een resolutie op eigen initiatief geeft het Parlement een waslijst aan aanbevelingen. Het Parlement stelt dat vanwege de COVID-19 crisis de nood hoog is om tot een snelle implementatie van de acties te komen en een cultuur van leven lang leren te verankeren. 


Parlement dringt bij Commissie aan op duidelijke tijdlijn Skills Agenda-acties

Een duidelijke tijdlijn voor de Skills Agenda  

Het  Parlement vraagt om een duidelijk tijdspad en een uitvoering op de korte termijn van de acties uit de vernieuwde Europese Skills Agenda. In een aangenomen resolutie over de Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht verwelkomt zij de Mededeling van de Commissie en geeft zij meer dan een vijftigtal aanwijzingen mee. Ook wijst zij erop dat voor de uitvoering van de Skills Agenda passende financiering nodig is op Europees, nationaal en lokaal niveau. Zij verwacht dan ook dat zowel binnen het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) als door de lidstaten zelf meer wordt geïnvesteerd in onderwijsbudgetten en vaardighedenontwikkeling.

Covid-19 verandert vraag naar vaardigheden 

De gevolgen van COVID-19 bieden volgens het EP een unieke kans om een revolutie in het leven lang leren te versnellen. Bovendien leiden de gevolgen van de coronacrisis tot een verandering in de vraag naar vaardigheden. Zij denkt dan ook dat het gunstig zal zijn als de Commissie voor de totstandbrenging van de digitale en de klimaattransitie een pan-Europees centraal loket voor vaardigheden op het gebied van geavanceerde technologie opzet. Lidstaten zouden op hun beurt in hun plannen voor herstel en veerkracht voorrang moeten geven aan bij- en omscholing. Ook wordt het ontwikkelen van soft skills volgens het EP nog belangrijker voor actief burgerschap in de wereld van werk na COVID-19.

Een leven lang leren-cultuur 

In de vergrijzende Europese samenleving is het essentieel om een cultuur van leven lang leren van jongs af aan tot op oudere leeftijd te verankeren. Het Parlement ziet grote potentie in individuele leerrekeningen als financieringsmechanisme en ziet het als een goede stap naar universele rechten op leven lang leren. Om een leven lang leren te bevorderen pleit zij ook voor het vaststellen van beleid voor betaald educatief verlof in overeenstemming met het Verdrag betreffende betaald scholings- en vormingsverlof van de Internationale Arbeidsorganisatie. Werknemers moeten volgens het Parlement de mogelijkheid krijgen tijdens werktijd opleidingsprogramma’s te volgen zonder persoonlijke kosten. Tenslotte pleit het Parlement voor nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs op alle niveaus door stageprogramma’s in bedrijven aan te bieden, zowel voor studenten als voor leraren.  

Context

In juli 2020 presenteerde Commissie de opvolger van de Europese Skills Agenda uit 2016. Met de update wil zij een vaardighedenrevolutie teweegbrengen door samenwerking te stimuleren tussen lidstaten, bedrijven, sociale partners en andere belanghebbenden. In het plan staan twaalf acties gepland die verschillende terreinen beslaan, zo is de Skills Agenda bijvoorbeeld ook interessant voor onderzoekers. Onlangs lanceerde Commissie al een aantal van de acties, zoals het Pact for Skills en het vernieuwde Europass-platform. Voor 2021 staan een initiatief omtrent microcredentials en individuele leerrekeningen gepland. Het Joint Research Centre temperde de hoge verwachtingen enigszins, zij wijst erop dat de recessie juist zou kunnen leiden tot een afname van het aantal lerende volwassenen.