De Raad Concurrentievermogen steunt het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie. Dit blijkt uit de aangenomen Raadsconclusies. De Raad benadrukt dat de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie in Europa bevorderd moet worden door hier meer in te investeren en de samenwerking tussen industrie en de academische wereld te stimuleren. Verder vraagt de Raad aandacht voor het tekort aan KI-specialisten in de EU en het belang van stimuleren van digitale geletterdheid.

Raad ondersteunt plan voor kunstmatige intelligentie

Meer investeren en nauwere samenwerking 

De Raad Concurrentievermogen is voorstander van nauwere Europese samenwerking op het gebied van Kunstmatige Intelligentie (KI). Dit blijkt uit de aangenomen Raadsconclusies, waarin de lidstaten het gecoördineerd actieplan van de Commissie verwelkomen. De Raad benadrukt dat de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie in Europa aangejaagd moeten worden door grotere investeringen en nauwere samenwerking tussen de industrie en de academische wereld. De Raad streeft ook naar betere coördinatie tussen regionale, nationale en Europese belanghebbenden in en tussen EU-lidstaten, zodat de impact van investeringen vergroot kan worden. Toekomstige programma’s als Digital Europe, InvestEU en Horizon Europe kunnen volgens de Raad een rol spelen in de ontwikkeling van en toegang tot kunstmatige intelligentie in alle EU-landen.

EU moet aantrekkelijker worden voor KI-onderzoekers

De Raad wil een onderzoeksruimte creëren die aantrekkelijk is voor studenten en onderzoekers om zo talent van binnen en buiten de EU te behouden en aan te trekken. Dit is nodig om de schaarste aan specialisten op dit gebied aan te pakken. Daarom zouden digitalisering en KI ingevoerd moeten worden in de curricula op elk onderwijsniveau. De Raad stemt in met het voorstel van de Commissie om in te zetten op de ontwikkeling van meer Masters en doctoraatsgraden in KI en KI-modules in interdisciplinaire onderwijsprogramma’s. Bovendien wil de Raad dat ICT-beroepsopleidingen en programma’s gericht op leven lang leren bij de tijd worden gebracht.

Noodzakelijke waarborgen en randvoorwaarden 

Er moet uiterst voorzichtig worden omgegaan met KI, valt te lezen in de conclusie van de Raad. Zij legt extra nadruk op veiligheid en voorwaarden omtrent het gebruik van gevoelige data. Ook moet er aandacht worden besteed aan de potentiële negatieve effecten van KI op de arbeidsmarkt, vooral met betrekking tot de industriesector waar de Raad verstorende effecten verwacht. Daarnaast moet de mens centraal komen te staan bij ontwikkeling en gebruik van KI aan de hand van ethische richtlijnen. De Raad gelooft dat de Europese Industrie een concurrentievoordeel kan halen als de EU het voortouw neemt in het ontwikkelen van een ethisch kader.

Context 

De Commissie presenteerde in december 2018 een gecoördineerde plan voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie "made in Europe". De Raad spoort de lidstaten aan om medio 2019 de nationale KI-strategieën af te ronden. Daarnaast zal de door de Commissie aangestelde expertgroep in het voorjaar ethische richtlijnen en een beleidsadvies voor KI publiceren. Parallel aan de Raadsconclusies heeft het Parlement een resolutie aangenomen waarin zij het belang van onderzoek en vaardigheden voor kunstmatige intelligentie benadrukt.