De Raad heeft veertien criteria vastgesteld om de kwaliteit en doeltreffendheid van leerwerkplekken in Europa te verbeteren. De aanbeveling tot het vormen van een Europees kader voor leerwerkplaatsen zet uiteen aan welke voorwaarden een leerwerkplaats ten minste moet voldoen, terwijl het daarnaast ruimte laat voor de diversiteit van nationale stelsels. Met deze aanbeveling wil de Raad aandacht geven aan het belang van goede leerwerkplekken om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Raad spreekt zich uit voor kwaliteitskader leerwerkplekken

Kwalitief hoogwaardige leerwerkplaatsen

De Raad heeft een aanbeveling van de Commissie aangenomen tot het vormen van een Europees kader voor leerwerkplaatsen. De aanbeveling biedt criteria voor het verbeteren van de kwaliteit en doeltreffendheid, maar laat tegelijkertijd ruimte aan de diversiteit van de verschillende nationale stelsels en de nationale beleidsprioriteiten. Aan de hand van 14 criteria kunnen leerwerkplekken ontwikkeld worden die goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Het doel van de aanbeveling is om in Europees verband de kwaliteit en doeltreffendheid van leerwerkplekken aandacht te geven en lidstaten te motiveren om deze te verbeteren.

Goede (rand)voorwaarden

De aanbeveling bestaat uit zeven criteria voor leer- en arbeidsvoorwaarden en zeven criteria voor randvoorwaarden voor leerwerkplekken. Zo dienen voorafgaand leerresultaten geformuleerd te worden, waarbij een balans moet worden gevonden tussen sectorspecifieke vaardigheden, kennis en vaardigheden voor een leven lang leren. De leerling moet een significant deel van het traject volwaardig meedraaien op de werkvloer en zoveel mogelijk gestimuleerd worden een deel in het buitenland uit te voeren. Ook flexibiliteit is een randvoorwaarde; hiermee wordt bedoeld dat er gedurende het traject ruimte voor en toegang tot non-formeel en informeel onderwijs moet zijn. Inzake de implementatie van de aanbeveling wordt benadrukt dat het van belang is dat lidstaten sociale partners actief betrekken bij het ontwerpen en uitvoeren van het kader. 

Context

Goede leerwerkplaatsen helpen jongeren in het ontwikkelen van vaardigheden en kwalificaties. Hierdoor zijn zij na hun opleiding beter inzetbaar en sluiten hun vaardigheden en kwalificaties beter aan bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Het creëren van meer Europese banen en groei is één van de prioriteiten van de Juncker Commissie.

Tijdlijn

De aanbeveling is een vervolg op de New Skills Agenda voor Europa, die de Commissie in 2016 gelanceerd heeft, de mededeling “Investeren in de Jeugd” en in aanvulling op een eerdere aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages. De huidige aanbeveling is in oktober 2017 door de Commissie geïnitieerd. De Rijksoverheid heeft naar aanleiding daarvan vastgesteld dat de aanbeveling in Nederland alleen van toepassing is op het BBL-traject (duaal leren).  

In november 2018 zal de Commissie, ter gelegenheid van de derde EU Vocational Skills Week, een Apprenticeship Support Service lanceren. Deze dienst zal ondersteunen in de implementatie van het kader.