20 januari 2021

Recessie na Covid-19 crisis zou kunnen leiden tot afname aantal lerende volwassenen in de EU

Joep Bresser

Joep Bresser

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De recessie die zal volgen op de covid-19 crisis kan leiden tot een afname van de deelname aan volwassenenonderwijs in de EU. Dit stelt het Joint Research Centre in een rapport over de invloed van economische cycli op het volwassenenonderwijs. Overheidsbeleid met gerichte financiële stimuleringsmaatregelen voor bedrijven en individuen zouden een antwoord kunnen vormen op de negatieve effecten die een recessie met zich meebrengt.  


Recessie na Covid-19 crisis zou kunnen leiden tot afname aantal lerende volwassenen in de EU

Deelname volwassenenonderwijs in gevaar  

Er bestaat een gevaar dat het aantal lerende volwassenen tijdens en na de Covid-19 crisis zal afnemen in de Europese Unie. Dit is een van de conclusies die het Joint Research Centre (JRC) trekt in het rapport ‘Adult learning and the business cycle’ waarin zij de invloed van economische cycli op volwassenenonderwijs analyseert. De recessie die zal volgen op de crisis brengt twee risico's met zich mee. Gezien het meeste non-formeel leren op de werkplek plaatsvindt zou een vermindering van de werkgelegenheid leiden tot minder individuen die deelnemen aan non-formeel leren. Ook voor degenen die wel werkzaam blijven zullen er minder financiële middelen beschikbaar zijn om te investeren in om- en bijscholing.

Of kan het meevallen?  

De negatieve effecten van de recessie zouden enigszins kunnen meevallen. Het JRC stelt dat werknemers mogelijk extra willen investeren in opleiding & training om hun baanzekerheid te vergroten en werklozen zullen sterker gestimuleerd zijn om bij te scholen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ook overheidsbeleid kan soelaas bieden tegen negatieve effecten van een recessie, bijvoorbeeld door gerichte financiële stimulansen aan individuen en bedrijven. Zulk overheidsbeleid kan bijvoorbeeld kosten-effectieve prikkels bevatten voor werkgevers om het opleidingsniveau van werknemers op peil te houden. Ook kan de publieke sector besluiten om zelf trainingsprogramma's op te zetten om de krimp in aanbod op de werkvloer te compenseren. Nederland moet extra oppassen voor een daling in de deelname, het JRC stelt namelijk dat deelname aan volwassenenonderwijs in West- en Oost-Europese landen sensitiever is voor economische cycli dan in de Noord- en Zuid-Europese landen.

Context

Het JRC is de wetenschaps- en kennisdienst van de Europese Commissie die haar voorziet van op feiten gebaseerde wetenschappelijke ondersteuning voor het Europese besluitvormingsproces. De Commissie presenteerde in juli 2020 de hernieuwde Europese Skills Agenda waarmee zij, in plaats van een achteruitgang na de covid-19 crisis, juist een ware vaardighedenrevolutie wil ontketenen met veel aandacht voor de om- en bijscholing voor volwassenen. In het licht van de groene en digitale transities is een vaardige beroepsbevolking essentieel volgens de Commissie. Het Portugees voorzitterschap zal in ieder geval het debat over de toekomst van het volwassenenonderwijs voeren gezien zij tijdens haar voorzitterschap de Europese Agenda voor het volwassenenonderwijs wil verlengen. In het vorige decennium leidde de extra aandacht die het volwassenenonderwijs kreeg van beleidsmakers nog niet tot een hogere participatiegraad.