De Europese Commissie roept alle lidstaten en private en publieke belanghebbenden op een ware vaardighedenrevolutie teweeg te brengen. Publiek-private samenwerking, innovatie, aanpak van vaardighedenontwikkeling en leven lang leren staan centraal in de update van de Skills Agenda. Ook formuleert de Europese Commissie ambitieuze doelen voor 2025 zoals een stijging van 38% in het aantal volwassenen dat deelneemt aan opleiding & training. Werk aan de winkel dus. De Commissie presenteert dan ook twaalf nieuwe acties op het gebied van vaardigheden die moeten bijdragen aan de Europese duurzaamheid, concurrentievermogen en sociale gelijkheid.


Update van Skills Agenda moet Europese vaardighedenrevolutie teweeg brengen

De Europese Commissie roept alle lidstaten en private en publieke belanghebbenden op een ware vaardighedenrevolutie teweeg te brengen. Publiek-private samenwerking, innovatie, aanpak van vaardighedenontwikkeling en leven lang leren staan centraal in de update van de Skills Agenda. Ook formuleert de Europese Commissie ambitieuze doelen voor 2025 zoals een stijging van 38% in het aantal volwassenen dat deelneemt aan opleiding & training. Werk aan de winkel dus. De Commissie presenteert dan ook twaalf nieuwe acties op het gebied van vaardigheden die moeten bijdragen aan de Europese duurzaamheid, concurrentievermogen en sociale gelijkheid. 

Een hernieuwde Skills Agenda

Er moet een ware vaardighedenrevolutie teweeg worden gebracht door samenwerking te stimuleren tussen lidstaten, bedrijven, sociale partners en andere belanghebbenden. Dit valt te lezen in een persbericht waarin de Commissie de mededeling voor een European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience uit de doeken doet. In het zogenaamde Pacts for Skills wil de Commissie allerlei publieke en private partners verenigen. De Commissie stelt een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van vaardigheden voor, gebaseerd op inzicht in vaardighedenbehoeftes en moderne en dynamische opleidingen en trainingen die een link leggen met de arbeidsmarkt en maatschappelijke behoeften. Ook moeten mensen in staat gesteld worden hun vaardigheden hun leven lang te blijven verbeteren door de ontwikkeling van innovatieve middelen en het flexibiliseren van leerpaden.

Ambitieuze doelen voor 2025

De Europese Commissie stelt zich ambitieuze nieuwe doelstellingen in de update van de Skills Agenda, de Commissie wil bijvoorbeeld dat het aantal volwassenen dat wordt bij- of omgeschoold stijgt naar 38% in 2025. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van gestelde doelen:

Indicator

Doel voor 2025

Huidig niveau

Stijging (in %)

Deelname van volwassenen (25-64 jaar) aan leren in de laatste 12 maanden

50%

38% (in 2016)

+32%

Deelname van laaggekwalificeerde volwassenen (25-64 jaar) aan leren in de laatste 12 maanden

30%

18% (in 2016)

+67%

Aandeel werkloze volwassenen (25-64 jaar) met een recente leerervaring

20%

11% (in 2019)

+82%

Aandeel volwassenen met minstens digitale basisvaardigheden

70%

56% (in 2019)

+25%

 

Twaalf acties voor vaardigheden

De update van de Europese vaardighedenagenda bevat twaalf acties gecentreerd rondom vier bouwstenen. De eerste bouwsteen is een oproep aan belanghebbenden om hun krachten te bundelen via collectieve acties voor vaardighedenontwikkeling. In de tweede bouwsteen staan een zevental strategische acties gericht op het voorzien van de juiste vaardigheden voor een veranderende arbeidsmarkt. Een van deze acties is het vandaag gepubliceerde voorstel voor een Raadsaanbeveling gericht op modernisering van het Europees mbo-beleid. De acties in de andere twee bouwstenen zijn gericht op het ondersteunen van mensen in hun leven lange leerpaden en ten slotte wil de Commissie nieuwe innovatieve middelen ontwikkelen om investeringen te genereren.

Bouwsteen 1: Een Pact for Skills

Het Pact for Skills heeft als doel een inspanning te leveren voor kwaliteitsinvesteringen in vaardigheden voor de gehele Europese beroepsbevolking. Het Pact brengt private and publieke belanghebbenden bij elkaar, die als gezamenlijk doel hebben de beroepsbevolking om- en bij te scholen zodat mensen én de bedrijven waarvoor ze werken kunnen deelnemen aan de digitale en groene transities. Het is de bedoeling dat de partners een gezamenlijk Handvest ondertekenen die de kernprincipes vastleggen voor het bijscholen van werknemers in de sectoren, waardeketens of ecosystemen die aan het Pact meedoen. De grootschalige multi-stakeholderpartnerschappen moeten ook bijdragen aan het realiseren van de Europese industriestrategie en zullen dus gevormd worden rondom de strategische industriële ecosystemen. De eerste Pacts for Skills zullen gelanceerd worden tijdens de European Vocational Skills Week in november 2020.

Bouwsteen 2: De juiste skills voor de toekomstige baan

Een zevental initiatieven zullen er voor moeten zorgen dat mensen in de toekomst ook nog de juiste vaardigheden voor het uitvoeren van hun baan hebben. Zo zal de Commissie groene vaardighedenontwikkeling ondersteunen door het opzetten van een Europees groen competentieraamwerk en worden digitale vaardigheden behandeld in het Actieplan voor Digitaal Onderwijs dat voor september op de planning staat. Daarnaast wil de Commissie beter inzicht in vaardighedenbehoeftes krijgen via een online tool dat door middel van big data-analyse werkt. Ook wil zij het aantal afgestudeerden in STEM-disciplines verhogen en de ontwikkeling van ondernemende en transversale vaardigheden stimuleren. Ook het Europese Universiteiten-initatief en de parnerschappen voor Centres of Vocational Excellence worden als acties benoemd. 

Bouwsteen 3: Een leven lang leren-cultuur

De Commissie wil het voor iedereen mogelijk maken om deel te nemen aan leven lang leren. Zij zal daarom verkennen of een Europees initiatief voor individuele leerrechten zou kunnen helpen bij het dichten van vaardighedentekorten. Individuele leerrechten werken als een soort bankrekening waar mensen gebruik van kunnen maken om zichzelf bij te scholen. De Commissie wil ook grote digitale stappen maken door de ontwikkeling en erkenning van micro-credentials middels een initiatief te stimuleren. Ook is vandaag als onderdeel van de Skills Agenda het gloednieuwe gedigitaliseerde Europass-platform de lucht ingegaan.

Bouwsteen 4: Investeringen genereren

Om investeringen in vaardigheden te stimuleren wil de Commissie bestaande raamwerken verbeteren. Zo wil zij gaan kijken naar hoe fiscaal beleid kan worden hervormd om meer in menselijk kapitaal te kunnen investeren. Ook wil zij ervoor zorgen dat bedrijven meer gaan rapporteren over hun investeringen in menselijk kapitaal. Daarnaast gaat de Commissie onderzoek doen naar innovatieve financieringsmechanismes die extra investeringen kunnen genereren. Een voorbeeld dat zij noemt is een social impact bond, waarbij overheden financiële overeenkomsten kunnen sluiten met aanbieders van sociale diensten die op een duurzame en innovatieve manier te werk gaan.

Context

In juni 2016 heeft de Europese Commissie haar 'New Skills Agenda for Europe' gepresenteerd. Deze agenda bevatte tien beleidsinitiatieven die in 2016 en 2017 geïnitieerd werden. Het doel van de agenda is om de vaardighedenkloof en de mismatch van vaardigheden in Europa aan te pakken. In het licht van de digitale en groene transities, de veranderende arbeidsmarkt en recentelijk de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt kreeg Nicolas Schmit, eurocommissaris voor Banen en Sociale Rechten, de opdracht om de Skills Agenda te hernieuwen. Na meerdere malen uitstel vanwege de coronacrisis is de update van de Skills Agenda vandaag, op de eerste dag van het Duits voorzitterschap dan eindelijk verschenen. De komende tijd zal de Commissie verder moeten werken aan het uitwerken van initiatieven die vandaag gepubliceerd zijn. De update van de Skills Agenda bouwt op de Europese Pijler van Sociale Rechten die in 2017 werd ondertekend door de Europese instellingen en haar lidstaten.

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: Commission presents European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience
Publicatie Commissie: Mededeling Europese Skills Agenda
Artikel Neth-ER: Nadruk op onderwijs in planning Sociale Pijler
Artikel Neth-ER: Grote rol onderwijs & onderzoek in prioriteiten Duits voorzitterschap
Artikel Neth-ER: Skills for Industry-initiatief: Een gezamenlijke visie voor 2030
Artikel Neth-ER: Eén supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd
Artikel Neth-ER: Commissie publiceert voorstel voor modernisering Europees mbo-beleid
Dossier: Vaardigheden