De Commissie heeft de  Erasmus+ calls van de centrale acties geopend voor het jaar 2021. Deze centrale acties worden beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur en betreffen vooral de Kernacties gericht op samenwerking tussen organisaties en ondersteuning voor beleidsontwikkeling (KA2 & KA3). Welke acties zien we terug deze programmaperiode, en welke zijn er nieuw in de programmagids 2021? Neth-ER biedt een overzicht.


Welke Erasmus+ centrale acties zijn er eigenlijk?

 

Erasmus+ calls nu geopend

De Commissie heeft de calls voor 2021 beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) geopend op het Funding & Tender Opportunities Portal. Het EACEA beheert een aantal van de acties gericht op samenwerking tussen organisaties en instellingen: Kernactie 2 (KA2); en acties voor ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking: Kernactie 3 (KA3). Neth-ER biedt een kort overzicht van de centrale acties die te vinden zijn in de eerste programmagids van het nieuwe Erasmus+ programma.

Centres of Vocational Excellence

De Europese partnerschappen voor Centres of Vocational Excellence (CoVE’s) zijn één van de nieuwe acties in het programma, volgend op twee pilots die zijn uitgevoerd in 2019 en 2020. Deze partnerschappen tussen mbo-instellingen, bedrijven, onderzoeksorganisaties en andere partners zijn gericht op een innovatieve aanpak voor de modernisering van het beroepsonderwijs. Het initiatief is mede-geïnspireerd op de Nederlandse Centra voor Innovatief Vakmanschap. In 2021 wordt 44 miljoen euro vrijgemaakt voor het opzetten van de netwerken (400 miljoen euro gedurende het hele programma). Een CoVE-match kunt u vinden op een door Katapult ontwikkelde Europese netwerkkaart.

Erasmus+ Teacher Academies

Ook nieuw zijn de Erasmus Teacher Academies die internationale netwerken moeten faciliteren tussen lerarenopleidingen. De professionele ontwikkeling, internationale mobiliteit van leraren, en aandacht voor de herwaardering van het beroep zijn strategische prioriteiten binnen de Europese Onderwijsruimte. De Erasmus Teacher Academies zullen hier dan ook een belangrijke rol in gaan spelen. In Nederland zijn de lerarenopleidingen vooral ondergebracht op de hogescholen en universiteiten. Echter kunnen ook andere scholen, zoals mbo-instellingen deelnemen aan het initiatief. De Commissie organiseerde onlangs een webinar over het nieuwe initiatief.

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus keert uiteraard terug in het nieuwe programma. Deze actie is gericht op het creëren van geïntegreerde, internationale masterprogramma’s die worden aangeboden door een internationaal consortium van hoger onderwijsinstellingen. Nieuw is de actie voor Erasmus Mundus-ontwerpmaatregelen. Deze actie moet instellingen helpen gereed te worden voor verdere internationale samenwerking, zodat zij in een later stadium een Erasmus Mundus joint master kunnen opzetten. Uit de evaluatie van Erasmus Mundus bleek dat Nederland in verhouding minder betrokken is bij het toekennen van joint degrees dan veel andere lidstaten binnen Erasmus+.

Kennis- en vaardighedenpartnerschappen

De partnerschappen voor innovatie kennen we nog uit de vorige programmaperiode. Vanwege de gestelde criteria zijn de acties zowel interessant voor mbo- als hoger onderwijsinstellingen. Deze allianties zijn onderverdeeld in twee soorten:

  • Allianties voor onderwijs en bedrijven zijn projecten waarbij onderwijsinstellingen en bedrijven uit verschillende landen samenwerken om innovatie en toegevoegde waarde voor de maatschappij te bevorderen, dat kan binnen een discipline, sector, maar ook cross-sectoraal.
  • De allianties voor sectorale samenwerking, ook wel Blueprints genoemd, brengen partners in een bepaalde sector bij elkaar om samen aan vaardighedenvraagstukken te werken. Partners stellen sectorale kennis over vaardigheden vast, brengen de belangrijkste behoeften per beroepsgroep in kaart, definiëren beroepsprofielen en rollen opleidingsprogramma’s uit. De Blueprints moeten een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het door de Commissie gelanceerde Pact for Skills: een van de hoekstenen van de vernieuwde Europese Skills Agenda.

Jean Monnet-acties

De Jean Monnet-acties zijn bijna net zo oud als het Erasmusprogramma zelf en ondersteunen onderwijs, leren, onderzoek en debatten over diverse aspecten van de EU. De Commissie is in het nieuwe programma tot het inzicht gekomen dat leren over de EU ook buiten het hoger onderwijs kan en nodig is en biedt nieuwe financieringsmogelijkheden voor middelbare scholen, instellingen voor beroepsonderwijs en lerarenopleidingen.

Is er nog meer?

Er zijn nog een aantal andere centraal beheerde acties die niet per se direct op het onderwijs gericht zijn. Onder KA3 zijn er in 2021 geen acties direct gericht op het onderwijs, maar wel een op jeugdorganisaties. Onderwijsinstellingen kunnen overigens wel deelnemen. Ook is er een actie voor het organiseren van sportevenementen, waar onderwijsinstellingen zich eveneens voor mogen aanmelden. De programmagids van 2021 bevat geen call voor een andere belangrijke centrale actie: het Europese Universiteiten-initiatief.

Context

Het nieuwe Erasmus+  voor 2021-2027 wordt met een flink hoger budget – 26,2 miljard euro vergeleken met 14,7 miljard euro voor het programma 2014-2020 (in lopende prijzen) - uitgebreid en verbeterd. Deze uitbreiding gaat gepaard met vergrote inzet op de centrale acties. De Commissie nam in april 2021 het jaarlijkse werkprogramma voor Erasmus+ aan. Hiermee is het EU-onderwijsprogramma van start gegaan. Het Parlement stemde tijdens de plenaire vergadering in met de Verordening van Erasmus+ waarmee het programma officieel af is.