Cohesie zal de grootste prioriteit krijgen tijdens het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op 1 januari 2019 heeft Roemenië het voorzitterschap van Oostenrijk overgenomen. Tijdens het voorzitterschap zal er daarnaast gefocust worden op onder meer innovatie en digitalisering, wat voor meer convergentie en eerlijke en duurzame groei in de EU moet zorgen. Ook zullen de onderhandelingen voor de toekomstige EU-kennisprogramma’s, zoals het Erasmus-programma en Horizon Europe voortgezet worden.

Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap

Aandacht voor innovatie en digitalisering onder cohesiebeleid

Cohesie zal centraal staan tijdens het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Roemenië neemt op 1 januari 2019 het voorzitterschap over van Oostenrijk. Het Roemeens voorzitterschap wil door middel van onder meer digitalisering en innovatie voor meer convergentie en eerlijke en duurzame groei in de EU zorgen. Volgens Roemenië zal meer convergentie tussen lidstaten leiden tot een beter functionerende interne markt en meer concurrentie in de EU. Naast digitalisering en innovatie zal er aandacht uitgaan naar de veiligheid van Europa, de versterking van de rol van de EU op internationaal niveau en de gemeenschappelijke waarden van de EU.

Onderhandelingen cohesiebeleid na 2020

Roemenië is voornemens om grote stappen te zetten in de onderhandelingen over cohesiebeleid na 2020 en heeft als doel om een gedeeltelijke algemene oriëntatie te bereiken tijdens de Raad van 25 juni. Aangezien de lidstaten nog erg van mening verschillen over de omvang en invulling van het toekomstig cohesiebeleid is het maar de vraag of dit gaat lukken.

Verkleinen van innovatiekloof

Op het gebied van onderzoek en innovatie wil het Roemeens voorzitterschap inzetten op het verkleinen van de prestatieverschillen tussen EU lidstaten om zo de Europese Onderzoeksruimte te versterken, zo blijkt uit het programma. Dit kan volgens Roemenië bereikt worden door de deelname aan Horizon Europe te vergroten en door de uitwisseling van wetenschappelijke excellentie tussen de lidstaten verder te bevorderen. Hierdoor zou in de gehele EU een adequaat niveau aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie moeten worden bereikt.  

Onderzoeksprioriteiten Roemenië

Roemenië is voornemens belangrijke stappen te zetten in de onderhandelingen over Horizon Europe in de triloog. Het land erkent het belang van excellentie als selectiecriterium, maar wil ook aandacht besteden aan maatregelen die de innovatiekloof kunnen verkleinen. Verder willen de Roemenen vooruitgang boeken op het gebied van wetenschappelijke missies en de vereenvoudiging van partnerschappen, de implementatie van de European Open Science Cloudde ontwikkeling van de European Innovation Council en het Europese Ruimtevaartprogramma. Ook zal het voorzitterschap zich richten op de ontwikkeling van een Europees strategisch kader voor samenwerking in onderzoek en innovatie rond de Zwarte Zee. Ten slotte zal Roemenië werk maken van de ontwikkeling van digitalisering en kunstmatige intelligentie, met als doel de Europese concurrentiepositie te versterken.

Prioriteiten voor onderwijs

Op gebied van onderwijs zet het Roemeens voorzitterschap in op het verbinden door middel van mobiliteit, inclusie en excellentie. Het voorzitterschap benadrukt het belang van onderwijs voor de toekomst van Europa, zowel voor het individu als om banden binnen de EU te versterken. Het land is voorstander van het ontwikkelen van een Europese Onderwijsruimte. Omdat Roemenië belang ziet in mobiliteit voor de ontwikkeling van professionele vaardigheden wil het voorzitterschap vooruitgang boeken in de onderhandelingen over Erasmus+. Roemenië legt daarbij de nadruk op inclusie en het uitdragen van de Europese waarden via onderwijs. Aandacht wordt ook gegeven aan de ontwikkeling van Europese Universiteiten en Centres of vocational excellence voor het beroepsonderwijs.

Meerjarig financieel kader

Het Roemeens voorzitterschap zal ook verdere stappen zetten in de ontwikkeling van het meerjarig financieel kader (MFK) van 2021-2027. Het lijkt er momenteel echter op dat de Raad pas tot overeenstemming zal komen over het meerjarig financieel kader tijdens het Fins voorzitterschap. De Europese Commissie heeft in een Mededeling laten weten vooruitgang te willen boeken voorafgaand aan de EU-top op 9 mei in Sibiu. Zij roept de Raad op om een overeenkomst te bereiken over het MFK in oktober 2019. 

Onrust in aanloop naar voorzitterschap

Er heerste politieke onrust in Roemenië in aanloop naar het voorzitterschap. Na enkele breuken in de regering heeft zij naar verluidt geen meerderheid meer in de Kamer van Afgevaardigden. Al eerder uitte de Europese Commissie kritiek op Roemenië, omdat het zou verzwakken in de strijd tegen corruptie en het beschermen van de rechtsstaat.

Tijdlijn

Drie belangrijke gebeurtenissen die tijdens het Roemeens voorzitterschap zullen plaatsvinden zijn de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 29 maart, de EU-top in Sibiu op 9 mei en de Europese verkiezingen die plaatsvinden van 23 tot en met 26 mei. Door deze politieke ontwikkelingen is het nog maar de vraag of het Roemeens voorzitterschap veel wetgevingstrajecten zal kunnen afronden.

Andere belangrijke momenten zijn onder meer de bijeenkomsten van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (OJCS) op 15 februari en 22 en 23 mei, de Raad voor Concurrentievermogen op 18 en 19 februari en 27 en 28 mei en de Raad Algemene Zaken op 25 juni die in het teken zal staan van cohesiebeleid. 

Context

Van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 zal Roemenië de Raad van de Europese Unie voorzitten. Tijdens het Roemeens voorzitterschap zullen de trilogen (de onderhandelingen tussen de Raad, het Parlement en de Commissie) voor de verordening van Horizon Europe en het nieuwe Erasmus-programma van start gaan. Roemenië zal het eerste land zijn in de zogenaamde ‘trojka’, het samenwerkingsverband tussen drie lidstaten die aaneengesloten het voorzitterschap dragen. Naast Roemenië bestaat dit trio uit Finland en Kroatië. De drie voorzitterschappen benadrukken het belang van de waarborging van de gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie, zoals vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten. Finland neemt op 1 juli 2019 het voorzitterschap van Roemenië over. Dit is het eerste voorzitterschap van Roemenië sinds haar toetreding in 2007.