24 augustus 2022

Commissie beveelt lidstaten en kennisorganisaties aan valorisatiebeleid te versterken

Nienke van Liempt

Nienke van Liempt

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Commissie roept lidstaten en organisaties binnen kennisecosystemen op aan de slag te gaan met het implementeren van door de Commissie opgestelde richtsnoeren voor kennisvalorisatie. Het Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling met niet-bindende valorisatierichtsnoeren moet ervoor zorgen dat onderzoeks– en innovatieresultaten op een efficiënte manier worden omgezet in duurzame producten en diensten die de maatschappij ten goede komen.


Commissie beveelt lidstaten en kennisorganisaties aan valorisatiebeleid te versterken

Meer waarde toevoegen aan de maatschappij  

Lidstaten en organisaties dienen aan de slag te gaan met het implementeren van de valorisatierichtsnoeren die de Commissie samen met de lidstaten het afgelopen jaar heeft opgesteld. Dat blijkt uit het voorstel voor een Raadsaanbeveling waarin de Commissie deze richtsnoeren uiteenzet. Met de aanbeveling wil de Commissie de sociale en economische waarde van kennis vergroten door onderzoeksresultaten op een efficiënte manier te vertalen tot duurzame producten, diensten en beleid. Gedeelde Europese maatregelen en initiateven zorgen bovendien voor een gemeenschappelijke lijn om aan vast te houden voor nationale, regionale en lokale beleidsmakers, aldus de Commissie. De niet-bindende richtsnoeren adresseren een brede waaier aan stakeholders binnen kennisecosystemen, zoals onder andere publieke kennisorganisaties, private investeerders, innovatieve bedrijven, intermediairs, overheden en normalisatie instellingen.  

Prominente plek voor valorisatie in onderzoeksbeleid 

Lidstaten dienen nationale ondersteuningsstructuren op te zetten die voor bewustwording zorgen onder organisaties over de implicaties van de valorisatierichtsnoeren. Beleidsmakers worden geacht organisaties te ondersteunen in het mobiliseren van (niet-)financiële middelen om valorisatiestrategieën te ontwikkelen en uit te voeren. Overheden zullen verder meer ruimte moeten inbouwen voor valorisatie binnen het door de overheid gefinancierde onderzoeks- en innovatiebeleid.

Stimuleringsmaatregelen en vaardighedenontwikkeling

Overheden en organisaties kunnen valorisatie bijvoorbeeld stimuleren door een eerlijk systeem van prikkels op te zetten voor onderzoekers, studenten, innovators en ander personeel om waarde te creëren uit hun ideeën. Aan de andere kant moeten het mkb, burgers en eindgebruikers actieve partners worden in het co-creëren van innovatie. Daarvoor is het wel van belang dat de ontwikkeling van valorisatievaardigheden wordt gestimuleerd. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door mobiliteit tussen de academische, bedrijfs- en overheidswereld te vergemakkelijken om zodoende een kruisbestuiving van competenties te realiseren.    

Context

De Raadsaanbeveling met valorisatierichtsnoeren vervangt een eerdere uit 2008 die enkel gericht was aan publieke onderzoeksorganisaties. De Commissie kwam echter tot inzicht dat voor efficiënte valorisatieprocessen samenwerking tussen een veel bredere waaier aan organisaties binnen een ecosysteem nodig is, al zijn mbo-instellingen een opvallende afwezige in de doelgroep van de vernieuwde Raadsanbeveling. Ten behoeve van de praktische uitwerking van de Raadsaanbeveling publiceert de Commissie dit jaar ook nog twee praktische gidsen voor slim gebruik van intellectueel eigendom en normalisatie. De lidstaten zullen zich komend najaar in de Raad gaan buigen over de Raadsaanbeveling van de Commissie. Naar verwachting wordt deze aangenomen eind dit jaar.