Standaardisering voor Horizon 2020-onderzoeksprojecten wordt steeds meer erkend als belangrijk valorisatiekanaal, maar staat desondanks nog in de kinderschoenen. Kennis over het bewust gebruiken van standaarden voor het valoriseren van onderzoeksresultaten is echter nog beperkt, blijkt uit een rapport van de Commissie. Het rapport bespreekt de huidige stand van zaken ten aanzien van standaardisering binnen onderzoeksprojecten en presenteert het aanbevelingen die moeten bijdragen aan het versterken van standaardiseringpraktijken in de toekomst.


Commissie identificeert aandachtspunten voor standaardisering van Horizon-projecten

Standaardisering nog steeds in opkomst

Het belang van standaardisering van onderzoeksresultaten binnen Horizon 2020-projecten wordt steeds vaker erkend als belangrijk valorisatiekanaal. De Commissie bespreekt in een net verschenen rapport de huidige stand van zaken van het gebruik van standaardisering en standaarden aan de hand van beste praktijken uit H2020. Ondanks deze ontwikkeling laat het rapport eveneens zien dat standaardisering nog steeds in de kinderschoenen staat en standaardiseringactiviteiten nog niet wijdverbreid toegepast worden. Om de kenniskloof over standaardisering te dichten informeert het rapport over het bewust gebruiken van standaardisering voor het vercommercialiseren en valoriseren van kennis uit onderzoeksprojecten.

Resultaten standaardisering in onderzoek

Een grote uitdaging voor het toepassen van standaardisering binnen onderzoeksprojecten houdt verband met moeilijkheden om de onderzoekpraktijk te synchroniseren met standaardisering. Hoewel onderzoek vrijwel altijd verkennend is, vraagt standaardisering om het volgen van striktere processen met duidelijke deadlines en formele eisen. Daarnaast is het lastig om een volledige standaard te creëren voor een enkel Horizon-project. Er dient daarom allereerst beoordeeld te worden of er daadwerkelijk een behoefte is aan standaardisering als een manier voor de valorisatie van bepaalde onderzoeksresultaten. Verder toont het rapport dat standaardiseringsactiviteiten binnen een onderzoeksproject grotendeels samenhangen met activiteiten op het gebied van stakeholdermanagement. Het is in dat licht van belang dat projectleden binnen een onderzoek ervaring hebben met standaardisering en connecties hebben met belanghebbenden uit de industrie.  

Aanbevelingen voor belanghebbenden

Het rapport bevat verschillende aanbevelingen voor universiteiten, onderzoekers, beleidsmakers en overige belanghebbenden binnen de onderzoekswereld. Zo is het van belang om al tijdens de planningsfase van onderzoeksprojecten essentiële belanghebbenden voor standaardiseringactiviteiten te identificeren en benaderen, waaronder met name belanghebbenden uit de industrie. Ook tijdens de implementatieperiode van Horizon-projecten helpt veelvoudige interactie met belanghebbenden. Daarnaast is er de noodzaak om zorgvuldig na te denken over de manier waarop intellectueel eigendom en standaardiseringkwesties met elkaar verband houden en is het creëren van knowhow op het gebied van standaardiseringsprocessen van groot belang.

Context

Standaardisering verwijst naar het proces waarbij procedures worden ontwikkeld, voorzien worden van standaardnormen en zoveel mogelijk aan elkaar gelijkgesteld worden. Dit proces draagt bij aan de succesvolle overdracht, commercialisering en valorisatie van onderzoeksresultaten en is daarmee een belangrijke factor die bijdraagt aan innovatie. Standaarden verhogen de compatibiliteit en interoperabiliteit, voorkomen onderzoeksduplicatie en maken het makkelijker om producten op de markt te brengen. Bijvoorbeeld met de Europese Green Deal wil de Commissie graag de technische standaarden zetten die overal moeten gaan gelden in de wereld. Eerder dit jaar presenteerde de Commissie daarom een standaardiseringsstrategie met een update van de Verordening voor standaardisering en met onderzoek, innovatie & training als belangrijke pijlers voor de strategie. De standaardiseringsstrategie is onderdeel van de Europese industriestrategie, die de Commissie vorig jaar actualiseerde. Het rapport van de Commissie draagt bij aan de voorbereidingen van de Commissie voor een handboek voor standaardisering voor onderzoekers.