De European University Association roept universiteitsverbanden en hun leden op om een actieve rol te spelen in de implementatie van de copyrightrichtlijn. Als houvast heeft de EUA een aantal richtlijnen gepubliceerd die universiteiten kunnen gebruiken. Zo wordt er bijvoorbeeld specifieke aandacht gevraagd voor een secure implementatie van de uitzondering voor text and data mining en auteursbescherming voor digitale publicaties.

Duidelijke stellingname kennissector nodig bij implementatie copyrightrichtlijn

Betrokkenheid bij implementatie

Om ervoor te zorgen dat het onderwijs en onderzoeksveld geen hinder zullen ondervinden van de nieuwe copyrightrichtlijn, roept de European University Association (EUA) haar leden op om zich actief te mengen in het omzetten van de richtlijn in nationale wetgeving. Ter ondersteuning voor deze rol heeft de EUA richtsnoeren gepubliceerd om nationale implementatie te beïnvloeden. Als de kennissector geen duidelijke stelling inneemt in het proces van de implementatie zou de uiteindelijke bepaling kwalijk kunnen uitvallen, het is daarom essentieel om als kennisinstellingen betrokken te zijn.

Aandacht voor specifieke bepalingen vereist

Sommige bepalingen vragen om extra oplettendheid van de kennissector. Voor text and data mining zijn er weliswaar uitzonderingen gemaakt voor kennisinstellingen, maar het is onduidelijk of dit ook opgaat voor private partners waarmee samen wordt gewerkt. Daarnaast is er juridische helderheid vereist voor het gebruik van digitaal auteursbeschermd materiaal bij grensoverschrijdende onderwijsactiviteiten. Ook zijn de gevolgen voor de maatschappij van artikelen 15 en 17 over auteursbescherming voor online publicaties nog in nevelen gehuld.

Context

Na een langdurig onderhandelingsproces en veel gelobby van voor- en tegenstanders is de copyrightrichtlijn recentelijk aangenomen. Op 7 juni is de richtlijn verschenen in het Publicatieblad van de EU. Lidstaten zullen de richtlijn nu vóór 7 juni 2021 moeten omzetten in nationale wetgeving. De EUA heeft meermaals zijn stem laten horen tijdens het onderhandelingsproces. Onlangs liet zij in een reactie weten tevreden te zijn met het uiteindelijke resultaat van de herziening van de copyrightrichtlijn, vanwege de helderheid voor auteurs en de uitzonderingen voor kennisinstellingen. Wel is EUA bezorgd over de eventuele gevolgen voor andere sectoren waarmee universiteiten samenwerken.