De Commissie heeft haar plan voor de uitvoering van Horizon Europe gepubliceerd. De implementatiestrategie benoemt vier principes die de efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid van het volgende kaderprogramma moeten verbeteren. Een rode draad vormen een grotere impact en verdere en vereenvoudiging.


Implementatiestrategie moet Horizon Europe gebruiksvriendelijk maken

Vier prioriteiten voor implementatie Horizon Europe

De uitvoering van Horizon Europe stoelt op vier principes, zo blijkt uit de nieuwe implementatiestrategie voor Horizon Europe. De implementatiestrategie stelt als doel een duidelijk kader van regels en processen binnen Horizon Europe om zo de uitvoer van het programma zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Tot de principes behoren het vergroten van de impact van het programma en verdere transparantie en vereenvoudiging. Ook moeten er meer synergieën tussen Horizon Europe en andere Europese programma’s gevonden worden. De vierde prioriteit heeft betrekking op het verbeteren van toegang tot het programma middels digitale veranderingen en moderne voorlichtingsactiviteiten. De Commissie noemt het plan "a living document" en behoudt zich zo het recht voor om de strategie op een later moment te wijzigen.

Simplificatie & betere toegang

De Commissie benoemt verschillende maatregelen om de principes door te voeren. Met het oog op transparantie en vereenvoudiging van het programma is het van belang dat er simpelere werkprogramma’s komen die uiting geven aan het strategisch plan, wat nog geschreven moet worden. Ook moeten onderzoeksvoorstellen gebruiksvriendelijker worden door minder informatie van de onderzoekers te vragen en de maximale lengte in te korten. Bovendien moet het model voor subsidieovereenkomsten voor alle Europese programma’s gelijk worden getrokken in één model grant agreement, wat het makkelijker moet maken om voor één project geld aan te trekken uit meerdere programma's. De Commissie zal ook op basis van de nog lopende pilot in de European Research Council een besluit nemen over het implementeren van lump sum gebaseerde projecten.  

Impact & synergiën

De Commissie wil met verschillende maatregelen de impact vergroten, bijvoorbeeld door voor elk thema binnen het kaderprogramma verwachte uitkomsten te formuleren in het Strategisch plan en door de verwoording van evaluatiecriteria te verfijnen. Daarnaast wil de Commissie vaart zetten achter de praktische uitwerking van de synergieën tussen verschillende programma’s. Ook is de Commissie van plan digitale voorzieningen verder uit te bouwen - bijvoorbeeld door calls van Europese partnerschappen en de EIT te integreren in het Funding and Tenders Portal - zodat het Horizon Europe programma beter toegankelijk wordt.

Context

De implementatiestrategie is één van de twee processen in de voorbereiding voor Horizon Europe, naast het strategisch plan. Als basis voor de implementatiestrategie gebruikt de Commissie verschillende consultaties, waaronder nationale en regionale focusgroepen en een online consultatie. Ook werd het onderwerp behandeld tijdens de eerste R&I Days. Waar de implementatiestrategie bekijkt hoe Horizon Europe het beste uitgevoerd kan worden, definieert het strategisch plan de inhoudelijke prioriteiten en gewenste impact van het kaderprogramma. Onlangs sprak de Commissie de verwachting uit eind juni het strategisch plan te presenteren - na een streefdatum eind 2019 - maar dit lijkt uitgesteld te worden tot het najaar van 2020.