Het Kroatisch voorzitterschap roept op tot verscherpt toezicht op onderzoekerssalarissen in de Europese Unie. Het tegengaan van brain drain en stimuleren van brain circulation was één van de grote prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap. Daarnaast roept zij lidstaten op meer actie te ondernemen om salarisongelijkheden aan te pakken en benoemt zij het belang van hogere investeringen in onderzoek & innovatie in het algemeen.

Kroatisch voorzitterschap wil verscherpt toezicht op salarisongelijkheid onderzoekers

Controle op salarissen

Er is betere controle nodig op onderzoekerssalarissen in de Europese Unie. Dit stelt het Kroatische voorzitterschap van de Raad van de EU in haar ‘Zagreb Call for Action on Brain Circulation’. Het stimuleren van brain circulation in de Europese Onderzoeksruimte (ERA) was een van de prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap. In haar oproep tot actie beveelt zij een betere controle op salarissen in de onderzoekssector aan en vraagt ze lidstaten om effectieve acties om salarissen gelijk te trekken.

Hand in eigen boezem

Het stimuleren van brain circulation is ook een nationale verantwoordelijkheid, het Kroatisch voorzitterschap roept dan ook op tot meer nationale investeringen in onderzoek en innovatie. Een concrete actie die ondernomen zou kunnen worden is het opstellen van nationale strategieën die innovatieve high-tech bedrijven stimuleren om zich in landen met een lagere innovatiekracht te vestigen. Daarvoor zijn wel investeringen nodig in de start-up infrastructuur. Aan de andere kant benoemt het Kroatisch voorzitterschap ook de Europese verantwoordelijkheid in het oplossen van de innovatiekloof. Zo wil zij dat de regels voor geografische diversiteit voor onderzoeksvoorstellen in Horizon Europe versterkt worden en zouden gevestigde netwerken hun deuren moeten openen voor nieuwkomers.

Aandacht voor de onderzoeker

De onderzoeker moet volgens het Kroatisch voorzitterschap centraal worden gesteld in het onderzoeksbeleid, door bijvoorbeeld onderzoekersmobiliteit te stimuleren, te investeren in trainingsprogramma’s voor onderzoekers en onderzoekersmobiliteit naar niet-academische sectoren te faciliteren. Ook is het nodig om onderzoekscarrières in het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) te integreren, aldus het Kroatisch voorzitterschap. Een transparante en inclusieve loopbaanontwikkeling kan worden gestimuleerd door een koppeling met tenure track programma’s en onderzoeksloopbaanbeoordelingen zouden gestandaardiseerd moeten worden.

Context

Kroatië bekleedde het afgelopen half jaar voor het eerst het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en zette daarbij onder andere in op beter gebalanceerde mobiliteit van studenten en onderzoekers. Brain circulation werd onder andere tijdens een informele Raad Concurrentievermogen en vergadering van de Onderwijsraad besproken. Ondanks dat uit deze Raadsvergadering geen concrete acties voortvloeiden heeft de Commissie wel toegezegd een “gedetailleerde analyse” uit te voeren over salarisverschillen tussen onderzoekers in de verschillende EU-landen. Het oplossen van de innovatiekloof en stimuleren van gebalanceerde mobiliteit van onderzoekers zal ongetwijfeld aandacht krijgen in de te publiceren mededeling over de toekomst van de Europese Onderzoeksruimte (ERA). Neth-ER vroeg onlangs in haar position paper ook al aandacht voor de onderwerpen.