Huidige indicatoren die worden gebruikt om onderzoekers te beoordelen geven een te beperkt beeld van het grote geheel aan verschillende activiteiten die zij uitvoeren, aldus LERU. Daarom pleit de universiteitenkoepel voor het verbreden van de criteria die worden gebruikt bij de beoordeling van onderzoekers. De gewenste cultuuromslag zal steun van beleidsmakers en financiers vereisen om universiteiten de tijd en ruimte te geven veranderingen door te voeren.


LERU pleit voor breder instrumentarium erkennen & waarderen

Meer criteria nodig  

De traditionele focus op individuele output van onderzoekers doet geen recht aan de brede waaier aan activiteiten waar een moderne onderzoeker zich mee bezighoudt. Daarom moeten de criteria die voor de beoordeling van onderzoekers worden gebruikt verbreed worden, volgens de League of European Research Universities (LERU). Onder meer de omgang met open science, interdisciplinaire samenwerking, het opleiden van de volgende generatie onderzoekers, team science en maatschappelijke dienstverlening dienen een plaats te krijgen in beoordelingscriteria. Naast het verbreden van criteria die te maken hebben met prestaties in het verleden is het zaak transversale dimensies zoals leiderschap, innovatie en samenwerking in het algemeen een plaats te geven in het systeem van erkennen & waarderen. Verder is de contextspecifieke situatie van een onderzoeker noodzakelijk om mee te nemen in beoordelingsprocessen, aldus LERU. Dit moet het systeem inclusiever maken.

Tijd, ruimte & middelen vereist 

LERU stipt een aantal zaken aan die het doorvoeren van verandering kunnen bemoeilijken. Zo is het onwenselijk een uniform beoordelingsmodel op te stellen, omdat dit conflicteert met het stimuleren van een diversiteit aan carrières, het eigenlijke doel van het hervormen van het systeem. Daarnaast kan het lastig zijn beoordelingscriteria te verbreden zonder alsnog een onderlinge hiërarchie te creëren en de onduidelijkheid voor onderzoekers te vergroten. Bovendien hebben sommige universiteiten slechts een beperkte mate van autonomie in de vormgeving van het beoordelingsproces, doordat ze gebonden zijn aan nationale wetgeving. Ook kan de verbondenheid met het internationale ecosysteem, waarin de traditionele manier van beoordelen dominant is, een belemmering zijn. Daarnaast worden universiteiten zelf veelal beoordeeld op basis van het traditionele systeem. Gegeven de barrières die instellingen moeten overwinnen om veranderingen door te voeren, pleit LERU voor voldoende tijd, ruimte en middelen van beleidsmakers en financiers.

Context

Het stimuleren van een diversiteit aan loopbanen in de onderzoekswereld is één van de beleidsprioriteiten binnen de Europese Onderzoeksruimte. Het komende half jaar buigt een Europese coalitie van welwillende organisaties zich over de hervorming van het beleid voor kwaliteitsbeoordeling. Het Frans voorzitterschap is voornemens Raadsconclusies aan te nemen over de beoordeling van onderzoekers. Nederland heeft tijdens de informele Raad Concurrentievermogen eind januari aangedrongen op het belang van het internationaal uitrollen van de hervorming van erkennen en waarderen.