Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de overstap naar een duurzamer Europa, volgens het Reflection Paper van de Commissie over het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDGs). Om deze doelen te bereiken, moet er meer geïnvesteerd worden in onderwijs en onderzoek. Door meer inzicht en kennis te vergaren kunnen nieuwe oplossingen gevonden worden om de SDGs te bevorderen.

Onderwijs en onderzoek spelen grote rol in behalen SDGs

Een duurzaam Europa in 2030

De Commissie ziet onderwijs, onderzoek en innovatie als essentiële elementen voor het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN, omdat deze meer inzicht en oplossingen kunnen geven voor de uitdagingen die duurzaamheid belemmeren. De Commissie presenteert in een nieuw Reflection Paper “Towards a Sustainable Europe by 2030”’ haar ideeën over hoe Europa het beste de SDGs kan bereiken. Met dit paper wil de Commissie het publieke debat over de toekomst van Europa aanwakkeren en concrete manieren vinden om de SDGs te bereiken, zodat hierop voortgebouwd kan worden na het aftreden van de huidige Commissie.

Actieve rol voor het onderwijs

Onderwijs is van onschatbare waarde om duurzame ontwikkeling in gang te zetten, daarom moet er meer geïnvesteerd worden in toegankelijk en inclusief onderwijs en een leven lang leren volgens de Commissie. Daarnaast moeten onderwijsinstellingen bemoedigd worden om de SDGs in acht te nemen als richtlijn voor hun activiteiten, zodat duurzaamheid niet alleen onderwezen maar ook uitgedragen wordt. Ook dient aandacht uit te gaan naar het verduurzamen van onderwijsinstellingen zelf (groene campussen) en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden voor de digitale economie.

Digitalisering als prioriteit

De voordelen van de digitale transformatie moeten beter worden benut. Met name op het gebied van kunstmatige intelligentie (KI) dient Europa een inhaalslag te maken, om enerzijds te kunnen profiteren van de economische voordelen en anderzijds een rol te kunnen spelen in het creëren van een ethisch kader voor KI. Als KI op de juiste wijze ontwikkeld wordt kan het volgens de Commissie een grote rol spelen in het behalen van duurzame doelen, bijvoorbeeld binnen de gezondheidszorg, energie en landbouw.

Investeren in onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie zijn noodzakelijk als aanjager van verandering. Europa beschikt over een grote bron aan talent, creativiteit en vaardigheden volgens de Commissie en is in staat het voortouw te nemen in het ontwikkelen en inzetten van baanbrekende oplossingen voor duurzame groei. Om echter het volle potentieel van Europa’s talent te benutten zijn meer investeringen nodig. De lidstaten hebben zich gecommitteerd om voor 2020 3% van het bbp te investeren in onderzoek, maar deze doelstelling is nog lang niet bereikt. Om de duurzame transitie te versnellen dient de overgang van nieuwe innovaties naar de markt beter gefaciliteerd te worden; EU-investeringsinstrumenten zoals het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) kunnen hierin een rol spelen. Ook dient meer en betere samenwerking tussen het onderzoeksveld en de private sector gepromoot te worden.

Scenario’s voor de toekomst

In het paper zet de Commissie drie mogelijke scenario’s uiteen, waarin zij ingaat op de rol die de EU kan spelen in het behalen van de SDGs; variërend van meer tot minder betrokkenheid:

  • het opstellen van één Europese strategie die zowel voor de acties van de EU als die van de lidstaten geldt;
  • voortgaan met het verweven van de SDGs in het EU-beleid, zonder bindende acties voor de lidstaten;
  • een versterkte focus op het helpen van landen buiten Europa bij het halen van de SDGs.

Context

Dit Reflection Paper van de Commissie is tot stand gekomen naar aanleiding van het witboek over de toekomst van Europa en de State of the Union-toespraak 2017 van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. De Commissie heeft advies gekregen voor dit paper van een stakeholder platform, waaraan o.a. de European University Association heeft deelgenomen.

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn onderdeel van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, vastgesteld door de VN in 2015. De agenda bestaat uit 17 doelen die inzetten op het verminderen van armoede, het beschermen van de planeet en het verbeteren van het welvaartsniveau vóór 2030. Vooruitgang boeken op de SDGs is een belangrijke prioriteit geweest voor de huidige Juncker Commissie, die de SDGs meeneemt in alle beleidsprioriteiten en regelmatig rapporteert over de vooruitgang. Ook worden de SDGs genoemd als mogelijke inspiratiebron voor de voorgestelde missies onder Horizon Europe.