De EU moet inzetten op het bevorderen van mobiliteit voor studenten en verdere samenwerking tussen universiteiten. Daarnaast dient de opvolger van Erasmus+ uitgebreider en inclusiever te zijn om zijn potentie te realiseren. Dit zijn enkele uitkomsten van de discussies tussen de onderwijsministers tijdens de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport van 15 februari.

Onderwijsraad: meer aandacht voor mobiliteit en universiteitspartnerschappen

Bevorderen van uitwisseling en samenwerking  

Studentenmobiliteit, meertaligheid en partnerschappen tussen universiteiten zouden meer gestimuleerd moeten worden. Daarnaast vragen het succes en de potentie van Erasmus+ om een ambitieuze opvolger met een grotere reikwijdte. Dit zijn de uitkomsten van een debat tussen Europese onderwijsministers tijdens de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (OJCS) op 15 februari, waarin onder andere gesproken werd over de onderwijsconclusies van de Europese Raad van 14 en 15 december. Hoewel onderwijs een nationale aangelegenheid is, zien de ministers op Europees niveau grote ambities.

Grotere reikwijdte Erasmus+

Tijdens een debat over de uitkomsten van de Erasmus+ mid-term evaluatie bespraken de ministers dat de opvolger van Erasmus+ inclusiever en toegankelijker dient te zijn, met meer aandacht voor middelbare scholieren, het beroepsonderwijs, kwetsbare groepen en achtergebleven regio’s. Dit vraagt volgens hen om een adequaat budget en maatregelen die een grotere deelname mogelijk maken. Het bevorderen van mobiliteit en innovatie wordt gezien als een speerpunt, net als betere synergie en coherentie met andere EU-instrumenten, zoals het Europees Sociaal Fonds. Ook zou Erasmus+ meer bij kunnen dragen als instrument om innovatie te stimuleren.

Context

In december hebben de Europese regeringsleiders Raadsconclusies aangenomen waarin de regeringsleiders hun Europese ambities op het terrein van onderwijs en cultuur uitspraken. In de Raad OJCS hebben de ministers van onderwijs besproken over de wijze waarop zij gevolg kunnen geven aan deze conclusies. In mei 2018 zal de Commissie een nieuw pakket onderwijsinitiatieven presenteren en in de zomer van 2018 wordt het voorstel voor de opvolger Erasmus+ verwacht.