Er is nog een lange weg te gaan om het Responsible Research and Innovation (RRI)-concept bekend te maken onder onderzoekers. Dat stelt de Europese Commissie in een rapport waarin de bekendheid van RRI bij onderzoekers wordt onderzocht. Ook is er grote verscheidenheid in de opname van RRI binnen Europa. In het rapport worden daarom aanbevelingen gedaan om RRI verder te promoten.

Responsible Research and Innovation onvoldoende bekend bij onderzoekers

Lange weg te gaan voor RRI

Onderzoekers zijn zich weinig bewust van het Responsible Research and Innovation (RRI)-concept. Dat concludeert de Europese Commissie in de publicatie ‘Monitoring the evolution and benefits of responsible Research and Innovation: Report on the researchers’ survey - Study, dat de voortgang van RRI en haar vijf dimensies, gendergelijkheid, Open Access, wetenschappelijke geletterdheid, onderzoeksethiek en maatschappelijke betrokkenheid monitort. Nederland scoort bovengemiddeld op de dimensies Open Access en gendergelijkheid. Er is een grote verscheidenheid in de opname van RRI binnen Europa, daarom zouden landen hun best practices op het gebied van RRI met elkaar kunnen delen, bijvoorbeeld middels een Europese RRI-hub.   

Hoe kan RRI beter gepromoot worden?

Activiteiten gerelateerd aan de vijf RRI-dimensies genieten meer bekendheid onder onderzoekers die gefinancierd worden vanuit Horizon 2020 dan onderzoekers die hieruit geen financiering ontvangen, zo blijkt uit het rapport. Ook zien zij meer voordelen in het concept. Persoonlijke motivatie en de strategie van de instelling zijn cruciale factoren voor de bekendheid van RRI. Een overdaad aan taken voor met name jonge onderzoekers belemmert hen om aandacht te besteden aan RRI. Om RRI bekender te maken is het van belang om alle belanghebbenden in onderzoek en innovatie, inclusief de industrie, te betrekken. Hiertoe zijn maatregelen op EU-niveau nodig, maar ook op nationaal en regionaal niveau.

Context

Responsible Research and Innovation (RRI) houdt in dat actoren betrokken bij onderzoek moeten samenwerken om zowel het innovatieproces als de uitkomsten van innovatie beter te laten aansluiten op de behoeften van de maatschappij. RRI is een horizontale prioriteit van Horizon 2020 en de vijf RRI-actielijnen worden gepromoot door het Science with and for Society programma. Gedurende drieënhalfjaar zijn de ontwikkelingen en de voordelen van RRI gemonitord. Het project werd gecoördineerd door DG Research and Innovation, in samenwerking met verschillende Europese universiteiten, waaronder Universiteit Leiden.