24 november 2022

Toekomst hoger onderwijs: meer synergie tussen onderwijs, onderzoek en innovatie nodig

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Meer synergiën tussen onderwijs, onderzoek en innovatie zijn vereist om de benodigde transformatie van het hoger onderwijs te bevorderen. Alleen dan kan de veelvoud aan relevante uitdagingen, prioriteitsgebieden en dwarsdoorsnijdende kwesties waarmee de sector zich geconfronteerd ziet het hoofd worden geboden, aldus een studie die bijdraagt aan de European Strategy for Universities.


Toekomst hoger onderwijs: meer synergie tussen onderwijs, onderzoek en innovatie nodig

Aandachtsgebieden

De toekomst van hogeronderwijsinstellingen ligt in een betere synergie tussen onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit blijkt uit het rapport ‘Areas of institutional change in research & innovation at higher education institutions in Europe’, gepubliceerd door de Commissie. Negen prioriteitsgebieden waarin institutionele veranderingen nodig zijn worden uiteen gezet, waaronder onderzoekscarrières, toegankelijkheid, leven lang leren en vaardigheden, digitalisering, vergroening en internationalisering en mobiliteit. Dwarsdoorsnijdende thema’s zijn bijvoorbeeld academische vrijheid en duurzame financiering.

…en oplossingen?

Om de uitdagingen het hoofd te bieden, formuleert de Commissie een breed scala aan mogelijke oplossingen op Europees, nationaal en institutioneel niveau. Inhoudelijk besteedt de studie de meeste aandacht aan vergroening, digitalisering en samenwerking, onderling en met andere stakeholders. Voorbeelden van gesuggereerde acties zijn het formuleren van ondersteunend beleid voor informatie-uitwisseling tussen hogeronderwijsinstellingen en het oprichten van platforms voor het delen van kennis over onderwijsinnovatie. De studie voorziet een rol voor Europese Universiteiten-allianties in het stimuleren van innovatiecapaciteit, mede door samenwerking met de private sector.

Context

De studie draagt bij aan de European Strategy for Universities. Die beoogt de Europese Onderwijsruimte en Europese Onderzoeksruimte beter met elkaar te verbinden. De Strategy stelt tal van acties voor die het volledige spectrum van de diverse activiteiten van hogeronderwijsinstellingen beslaat, zoals transnationale samenwerking, mobiliteit, vaardighedenontwikkeling, de bescherming van waarden en inclusiviteit.

 

Mede geschreven door Hannelore Schouwstra.