De Commissie wil dat het European Institute of Innovation and Technology (EIT) zich de komende jaren richt op regionale impact, hoger onderwijs en het oprichten van nieuwe KIC’s. Dit staat in de gepubliceerde conceptversie van de EIT Strategic Innovation Agenda 2021-2027 en de EIT-verordening. Belanghebbenden kunnen tot 5 september op beide voorstellen reageren.

Toekomst van EIT: focus op regionale impact en hoger onderwijs

Strategisch plan en herziene verordening EIT

Onder Horizon Europe zal het European Institute of Innovation and Technology (EIT) zich richten op innovatie als antwoord op mondiale uitdagingen. Dat moet gebeuren aan de hand van drie doelstellingen, aldus de Commissie in haar ‘EIT Strategic Innovation Agenda 2021-2027:

  1. Het verhogen van de regionale impact van de KIC’s
  2. Het stimuleren van innovaties in het hoger onderwijs
  3. Het oprichten van twee nieuwe KIC’s

Ook heeft de Commissie de EIT-verordening hernieuwd. De herziene verordening en de nieuwe agenda zijn nodig om het EIT aan te laten sluiten op het nieuwe onderzoeksprogramma, Horizon Europe, waar het EIT onderdeel van uitmaakt. Ook moet het leiden tot meer synergieën binnen Horizon en met andere Europese programma's. De Commissie heeft voorgesteld om het instituut met 3 miljard euro te voorzien voor de periode 2021-2027. Dit komt neer op een toename van 25% ten opzichte van het EIT-budget van de vorige periode (2014-2020). 

Versterking KIC’s

Om regionale verschillen in innovatiecapaciteit aan te pakken zal het EIT zich onder andere richten op het verhogen van de regionale impact van de KIC’s. Zo zal het vanaf 2021 voor elke KIC verplicht worden om het Regional Innovation Scheme (RIS) op te nemen in de meerjarenstrategie. Het RIS is een instrument dat gebruikt wordt om informatie en good practices te delen binnen Europa. Tot nu toe maakten KIC’s op vrijwillige basis gebruik van het RIS. Ook zullen de KIC’s in de toekomst meer aansluiting moeten zoeken bij Smart Specialisation Strategies platforms, die regio’s helpen bij het opstellen van hun eigen specialisatiestrategie. Deze maatregelen zouden kunnen helpen om de KIC’s beter te verankeren in de regio.

Innovatie in het hoger onderwijs

Het EIT zal zich in de komende periode ook richten op het stimuleren van innovatie en ondernemerschap in het hoger onderwijs. De EIT ziet onderwijs namelijk als belangrijke motor voor Europese innovatie, groei en competitiviteit. Rond de 750 hoger onderwijsinstellingen zullen worden voorzien van financiering, begeleiding en expertise. Hierdoor zouden ze beter deel kunnen nemen aan lokale innovatie-ecosystemen. Het instituut zal zich met name richten op instellingen in landen met een lagere innovatiecapaciteit, die door de KIC’s in contact zullen worden gebracht met andere belangrijke spelers op het gebied van kennis en innovatie.

Nieuwe KIC’s en financiële onafhankelijkheid

In de strategische agenda staat vermeld dat er twee nieuwe KIC’s zullen worden opgesteld. De eerste zal naar verwachting in 2022 van start gaan met als thema culturele en creatieve industrieën. Een tweede, nog onbekende KIC zal naar verwachting in 2025 worden opgesteld. Verder heeft de Commissie in de strategische agenda opnieuw bevestigd dat de oudste drie KIC’s (EIT Digital, EIT Climate-KIC en EIT InnoEnergy) vanaf 2024 financieel onafhankelijk zouden moeten zijn, en dat op dat moment de directe subsidies zullen aflopen. Door middel van een aangepast financieringsmodel, waarin sterker ingezet wordt op co-financiering, wil de EIT de KIC's helpen met de transitie naar financiële onafhankelijkheid. 

Consultatie open

De strategische agenda en EIT-verordening zullen door het Parlement en de Raad worden besproken. Ter ondersteuning van de discussie heeft de Commissie een consultatie geopend voor belanghebbenden om feedback te leveren op de voorstellen. Het is tot en met 5 september mogelijk om te reageren op de consultatie.

Context

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) is opgericht in 2008 met als doel om de innovatiecapaciteiten binnen de EU te verbeteren door samenwerkingen tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven te stimuleren en te faciliteren. Het instituut – gevestigd in Boedapest – maakt onderdeel uit van Horizon Europe en valt onder de derde pijler: ‘innovative Europe’. De KIC’s zijn verspreid over Europa. Het Horizon Europe programma voorziet de EIT van financiering en beschrijft haar bezigheden in grote lijnen. De EIT is echter een onafhankelijke dienst en kent daarom een aparte verordening waarin de activiteiten en de wettelijke basis van het instituut verder staan uitgeschreven.