Studentenbonden en belangenorganisaties uit het onderwijsveld moeten worden betrokken bij de implementatie van de nationale herstelplannen, aldus de European Student Union (ESU). Bovendien pleit ESU ervoor dat de Commissie actie onderneemt als blijkt dat lidstaten belanghebbenden onvoldoende hebben geconsulteerd bij het opstellen van de plannen.


ESU: betrek studenten bij nationale herstelplannen

Oproep om studenten te consulteren

Lidstaten zijn verplicht studenten en onderwijsorganisaties te betrekken bij de implementatie van de nationale herstelplannen die worden vormgegeven in het kader van het herstelfonds NextGenerationEU, bepleiten onder andere de European Student Union (ESU) en het Lifelong Learning Platform. ESU betreurt het dat de Europese studentenbonden niet zijn geconsulteerd bij het opstellen van de plannen en wijst erop dat dit in strijd is met de Verordening voor de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit, onderdeel van het herstelfonds. Die geeft namelijk aan dat lidstaten belanghebbenden, waaronder studentenorganisaties, moeten betrekken bij de totstandkoming van de plannen. Volgens ESU moet de Commissie daarom nagaan of en op welke manier lidstaten dit hebben gedaan. Als blijkt dat er onvoldoende consultatie heeft plaatsgevonden en lidstaten dus in strijd met de Verordening hebben gehandeld moet er actie worden ondernomen, aldus ESU.

Context

De ESU vertegenwoordigt de stem van studenten op Europees niveau, waarbij vanuit Nederland het ISO en de LSVb zijn aangesloten. Op dit moment hebben 23 van de 27 lidstaten een herstelplan ingediend. Nederland zal naar verwachting volgend jaar pas een herstelplan indienen in verband met de kabinetsformatie.