De European University Association (EUA) roept op om de verschillende Europese programma’s meer op één lijn te brengen en draagt daarom een aantal concrete plannen aan. Volgens de vereniging kunnen universiteiten een grote rol spelen, omdat ze als enige instelling onderwijs, onderzoek en innovatie samenbrengen.

EUA presenteert voorstellen voor synergieën Europese programma’s

Concrete acties om synergieën te vergroten

De European University Association (EUA) presenteert in haar beleidsdocument een aantal concrete acties om Europese programma’s dichterbij elkaar te brengen en synergieën te vergroten. Daarbij maakt de vereniging onderscheid tussen twee niveaus. Allereerst gaat het om verbindingen tussen beleidsprioriteiten en -doelen, zoals het Bolognaproces en de Europese Onderzoeksruimte. Ten tweede is er nog veel mogelijk op het gebied van financieringsregels en de uitvoering. Zo vindt de EUA dat verschillende nationale of institutionele manieren van boekhouden mogelijk moeten zijn. Ook zouden projecten die geen Europees geld ontvangen maar wel aan de Europese eisen voldoen, voorrang moeten krijgen bij de verdeling van nationale fondsen.

Europese Universiteiten-initiatief als voorbeeld 

Universiteiten kunnen een voortrekkersrol spelen, omdat ze als enige organisatie onderwijs, onderzoek én innovatie tot hun kerntaak rekenen. Het Europese Universiteiten-initiatief, dat draait om vergaande samenwerkingen tussen universiteiten, zou daarbij als voorbeeld kunnen dienen. Het verkennen van synergieën moet volgens de EUA echter niet beperkt blijven tot de universiteiten die deelnemen in de verschillende consortia. Bovendien keert de EUA zich tegen het afbakenen van financiering uit het Horizon-programma voor bestaande Europese Universiteiten-Netwerken, omdat andere samenwerkingsverbanden ook veel potentie hebben. Erasmus+ moet zich daarom richten op vergaande onderwijssamenwerking en Horizon Europe op vergaande onderzoekssamenwerking tussen Europese universiteiten.

Meer verbindingen tussen belangrijke programma’s

Door middel van haar beleidsdocument hoopt de EUA bij te dragen aan de verkenning van synergieën tussen Europese initiatieven en het dichterbij elkaar brengen van de verschillende programma’s. Dit betreft onder meer Horizon Europe, Erasmus +, de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) en verschillende subsidieprogramma’s op nationaal niveau. Daarnaast worden ook het Digital Europe programma en InvestEU aangemerkt als programma’s met de potentie om tot toekomstige verbindingen te komen.

Context

De EUA is een vereniging die meer dan 800 universiteiten uit Europa vertegenwoordigt. Ook andere belanghebbenden in het kennisveld benadrukken al enige tijd het belang van het vereenvoudigen en creëren van synergieën tussen verschillende Europese programma’s. Ook vragen zij om ambitieuzere financiering voor programma’s als Erasmus+ en Horizon Europe. Dit moet de samenwerkingsactiviteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie stimuleren.