Leden van het Europees Parlement roepen de Commissie met klem op om het budget voor Horizon Europe te redden in de laatste fase van de onderhandelingen over het aankomende meerjarig financieel kader (MFK). De Europarlementariërs steunen daarmee de oproep van vele onderzoekers voor een stop op de bezuinigingen in het budget voor Horizon Europe. In de brief wordt onder andere benadrukt dat Europees onderzoek noodzakelijk is om de pandemie en klimaatcrisis op te lossen.

Europarlementariërs pleiten bij Commissie voor hoger budget Horizon Europe

Oproep aan Commissie

Een grote groep Europarlementariërs roept de Commissie op hen tijdens de onderhandelingen met de Raad over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) te steunen om bezuinigingen op het budget voor Horizon Europe te voorkomen. In een ondertekende brief aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen benadrukt zij dat onderzoek een prioriteit van de Commissie móet zijn. De Europarlementariërs benadrukken het belang van Europees onderzoek om grote uitdagingen zoals de coronapandemie en de klimaatcrisis het hoofd te bieden en de technische en digitale revoluties te versnellen. Juist nu moet volgens hen Europa een aantrekkelijke locatie zijn voor toonaangevend onderzoek.

Parlement steunt onderzoekers

Het initiatief werd genomen door Horizon Europe co-rapporteur Christian Ehler en de Duitse Europarlementariërs Sven Simon en Christian Doleschal, laatstgenoemden zetten zich eerder al in voor verlenging van Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)-beurzen. Tot nu toe zetten 75 Europarlementariërs hun handtekening onder de brief, waaronder ook een aantal Nederlandse Europarlementariërs. Nationale rectorenconferenties lieten eerder al hun stem horen over het lage budget dat door de regeringsleiders werd toebedeeld aan Horizon Europe en ook een vijftigtal onderzoekers, waaronder zeven Nobelprijswinnaars, stuurden persoonlijke brieven naar Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om het belang van Europees samenwerking in onderzoek te benadrukken.

Context

Op maandag 9 november begon een nieuwe ronde van MFK-onderhandelingen tussen het EP, de Raad en de Commissie. Het EP streeft naar meer budget voor toekomstgerichte programma’s van de EU, ook wel flagships genoemd, waaronder ook Horizon Europe en Erasmus vallen. Het onderzoeksprogramma werd flink gekort in het raadsakkoord voor het MFK en herstelfonds, met €80,9 miljard euro in plaats van de eerdere €94,4 miljard voorgesteld in het Commissievoorstel van 2018. Het EP nam daarop direct een resolutie aan waarin ze het belang van budget voor kennis en onderzoek benadrukt, en gaf daarbij aan zonder aanpassingen niet akkoord te gaan met het voorstel van de regeringsleiders. Sinds de onderhandelingen begonnen in september is er nog altijd geen akkoord.


Update 13 november: het Europees Parlement en de Raad hebben een politiek akkoord gesloten over het toekomstig MFK. Er wordt hierin een totaal extra budget van vier miljard euro voor Horizon Europe voorzien. Het politieke akkoord moet nu nog goedgekeurd worden door zowel de lidstaten als het EP.  De Europese kennissector reageert gemengd op het akkoord. Enerzijds lijken de oproepen van zowel de Europarlementariërs als de kennissector zelf zijn vruchten te hebben afgeworpen, anderzijds strijkt het akkoord nog steeds niet met de eerder gestelde ambities van de Commissie.