De Commissie keurt de bijgewerkte staatssteunregels voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie goed. De herziene regels dragen bij aan de Europese strategische doelstellingen en groene en digitale transitie. De herziening behelst een aantal vernieuwingen die de regels moeten vereenvoudigen, verduidelijken en verbreden.


Herzien kader voor staatssteun onderzoek, ontwikkeling en innovatie treedt in werking

In lijn met Europese beleidsprioriteiten

De Communication on State aid rules for research, development and innovation (‘RDI-Kader’) is in werking getreden. De Commissie heeft de herziening van het Kader naar aanleiding van de evaluatie in 2019 en het verzamelen van bijdragen van belanghebbenden goedgekeurd. Het Kader bevat een aantal aanpassingen, met als doel vereenvoudiging en afstemming met beleidsontwikkelingen, zoals de Green Deal en digitalisering. Tegelijk waarborgt het RDI-Kader dat staatssteun beperkt blijft tot het noodzakelijke en niet tot oneerlijke concurrentie leidt.

Innovatie en digitale transitie

De herziening van het RDI-Kader leid tot een aantal aanpassingen. De eerste specifieke aanpassing betreft het definiëren van onderzoeks- en innovatieactiviteiten die in aanmerking komen voor staatssteun van lidstaten. Hierbij gaat het vooral om de toepassing van activiteiten met betrekking tot digitale technologieën als kwantum, AI en blockchain. Tevens moet de Europese groene- en digitale transitie worden gerealiseerd door de tweede aanpassing, waarbij er overheidssteun mogelijk wordt gemaakt voor infrastructuren die het ontwikkelen, testen en opschalen van technologieën ondersteunen. Als laatste bevat het RDI-Kader een versimpeling van de regels, die de administratieve rompslomp verminderen. Zo introduceert het Kader een overzichtelijker mechanisme om indirecte kosten van RDI-projecten te berekenen.

Context

In het RDI-Kader worden regels uiteengezet over de verlening van staatssteun door lidstaten aan ondernemingen, voor activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Dit gaat om activiteiten die anders niet zouden plaatsvinden wegens marktfalen. Het RDI-Kader waarborgt dat de staatssteun alleen wordt ingezet indien noodzakelijk en niet zal leiden tot concurrentieverstoringen in de EU. Naast de herziening van het brede RDI-kader heeft de Commissie vorig jaar ook de General Block Exemption Regulation (GBER) herzien om de regels rond publieke steun van lidstaten aan onderzoeksprojecten te versoepelen. Deze verandering in het GBER zorgt ervoor dat overheden zowel nationale fondsen als het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF+) kunnen gebruiken voor het financieren van onderzoeksprojecten binnen Horizon Europe.

 

Mede geschreven door Hannelore Schouwstra.