Onderwijsaanbieders moeten bijscholingsprogramma’s in micro- en kleine bedrijven voldoende faciliteren en de resultaten ervan meer erkenning geven. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat de Commissie heeft laten uitvoeren. De onderzoekers kijken onder andere naar de mogelijkheden van sociale partners, onderwijsaanbieders en andere intermediairs om bijscholing in micro- en kleine bedrijven te stimuleren. 


Met deze stappen kunnen onderwijsaanbieders bijscholing in microbedrijven stimuleren

Trainingsprogramma's faciliteren en erkenning vergaren 

Onderwijsaanbieders kunnen meer doen om bijscholing in micro- en kleine bedrijven te faciliteren en meer erkenning voor de behaalde resultaten te vergaren. Dit komt naar voren in het onderzoek ‘Up- and re- skilling in micro and small enterprises’ van de Commissie dat inzicht biedt in de voornaamste uitdagingen voor micro- en kleine bedrijven in het bijscholen van hun personeel. Het rapport benoemt onder meer dat aangeboden bijscholingsprogramma’s behapbaar, digitaal en gestructureerd moeten zijn. Daarbij is reflectie op de programma's belangrijk om best practices te kunnen onderscheiden. Verder moeten de opgedane vaardigheden erkenning krijgen buiten traditionele leergangen. Dit is voornamelijk belangrijk voor laagopgeleide medewerkers. 

Banden aanhalen met bedrijven 

Verder ziet het onderzoek een rol voor sociale partners, onderwijsaanbieders en andere intermediairs om actief de banden met micro- en kleine bedrijven aan te halen. Dit kan door middel van campagnes om bijscholing onder de aandacht te brengen en door in contact te staan met de betreffende bedrijven over hun benodigdheden. Zo wordt meer engagement gecreëerd bij de bedrijven en hun medewerkers om deel te nemen aan de programma's. Verder kunnen onderwijsaanbieders ook helpen in het opzetten van een netwerk van bedrijven die hun focus op bijscholing leggen. Dergelijke netwerken hebben meer slagkracht, bijvoorbeeld in het aanboren van fondsen. 

Context 

Micro- en kleine bedrijven tellen tot vijftig man personeel. Daarmee behelst het onderzoek niet alle bedrijven binnen het mkb, die soms tot tweehonderdvijftig man personeel bevatten. Deze studie past binnen de ambitie van de Commissie tot meer actie voor de implementatie van de Pijler van Sociale Rechten. Het eerste beginsel van de Pijler schrijft voor dat iedereen recht heeft op hoogwaardige en inclusieve voorzieningen voor onderwijs, opleiding en een leven lang leren. De vernieuwde European Skills Agenda beoogt de vaardigheden van arbeiders beter aan laten te sluiten op de veranderende arbeidsmarkt, met een belangrijke rol voor bedrijven zelf. In maart 2020 presenteerde de Commissie de nieuwe mkb-strategie waarin de wisselwerking tussen het mkb en het kennisveld centraal staat. Ook het recent gelanceerde Europese Pact for Skills nodigt publieke en private organisaties uit om binnen partnerschappen te investeren in bij- en omscholing van de Europese beroepsbevolking.