Nederlandse hogeronderwijsinstellingen hebben een sterke internationale oriëntatie, zo blijkt uit de laatste editie van de U-Multirank. De Nederlandse instellingen scoren daarnaast hoog in de categorie ‘lesgeven en leren’. Een nieuw rapport van U-Multirank stipt verder aan dat het verminderen van sociale ongelijkheid een aandachtspunt is binnen het hoger onderwijs.


U-Multirank 2022: Nederlandse hogeronderwijsinstellingen sterk internationaal georiënteerd

Internationale oriëntatie, lesgeven en leren

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kenmerken zich door een grote internationale oriëntatie, zo laat de nieuwste editie van de U-Multirank zien. Van de in totaal 52 Nederlandse onderzochte hogeronderwijsinstellingen behaalden er maar liefst 12 meer dan tien zogenoemde ‘A’ scores in verschillende categorieën, wat betekent dat zij bij de best scorende instellingen horen van de in totaal 2202 onderzochte instellingen uit 96 verschillende landen. De Technische Universiteit Eindhoven behaalde de meeste A scores, 18 in totaal. Ten aanzien van ‘internationale oriëntatie’ scoorden Nederlandse instellingen op 79% van alle indicatoren bovengemiddeld. In de categorie ‘lesgeven en leren’ was er sprake van een bovengemiddelde score bij 57% van alle indicatoren. Daarnaast werd er bij iets minder dan de helft van de indicatoren op het gebied van 'onderzoek' en 'regionale betrokkenheid' bovengemiddeld gescoord. In de categorie ‘kennisoverdracht’ scoren Nederlandse instellingen bij een kleine meerderheid van indicatoren onder het gemiddelde. De 12 best scorende Nederlandse instellingen hebben daarentegen juist een sterke focus op kennisoverdracht.

Sociale inclusie blijft uitdaging voor hoger onderwijs

In een nieuw rapport toont U-Multirank aan dat het verminderen van sociale ongelijkheid een uitdaging is binnen het hoger onderwijs. Zo ligt het aantal inschrijvingen van studenten uit ondervertegenwoordigde groepen relatief laag. Met name bij al langer bestaande instellingen ligt dit percentage lager. Jongere instellingen slagen er in vergelijking beter in eerstegeneratiestudenten aan te trekken. Wat betreft de diversiteit aan studierichtingen die studenten volgen zijn er ook verschillen zichtbaar tussen eerstegeneratiestudenten en de rest van de studentenpopulatie. Voorbeelden van studies waar eerstegeneratiestudenten zich vaak voor inschrijven zijn opleidingen met een focus op maatschappelijk georiënteerd werk, verpleegkunde, scheikunde en wiskunde. Studies zoals geneeskunde, tandheelkunde en farmacie zijn daarentegen voorbeelden van opleidingen waarin weinig ondervertegenwoordigde studenten te vinden zijn. Om de sociale inclusie van ondervertegenwoordigde groepen te vergroten raadt het rapport aan in te zetten op meer begeleiding en advies en op vroegtijdige samenwerking met middelbare scholen.

Context

U-Multirank rangschikt Europese hogeronderwijsinstellingen op multidimensionale wijze en is opgezet naar aanleiding van het Franse voorzitterschap in 2008. In dat jaar pleitte onderwijsminister Valérie Pécresse voor een nieuw rankingsysteem als tegenhanger van meer commercieel georiënteerde Angelsaksische rankings. Voorgaande edities van U-Multirank toonden al aan dat Nederlandse instellingen zich kenmerken door een sterke internationale oriëntatie.


Mede geschreven door Liza Bex.