De vier Europese burgerpanels van de Conferentie over de Toekomst van Europa hebben zich in hun aanbevelingen uitgesproken over het belang van onderzoek, innovatie & onderwijs. Ondanks dat onderzoek buiten de boot viel als een van de thema's van de conferentie wordt het belang ervan door ieder panel erkend. Zij doen namelijk concrete voorstellen voor verbetering van het Europees kennislandschap. In maart worden de voorstellen van de panels in een plenaire vergadering besproken.


Europese burgers vinden kennis wél belangrijk voor de toekomst van de EU

Burgerpanels erkennen belang O&I

Burgers vinden onderwijs, onderzoek & innovatie van groot belang voor de toekomst van de EU, blijkt uit de aanbevelingen van de burgerpanels voor de Conferentie over de toekomst van Europa. Na drie overlegsessies hebben alle vier de panels aanbevelingen geformuleerd en aangenomen over de belangrijkste uitdagingen en toekomstige prioriteiten van de EU. De achthonderd geselecteerde burgers spraken met deskundigen over verschillende thema’s en kwesties die op voorhand door de Conferentie waren vastgesteld. Ondanks dat onderzoek & innovatie (O&I) niet geselecteerd was als thema, erkenden verschillende panels het belang ervan en deden zij voorstellen voor verbetering van de Europese wetenschap.  

Duurzaamheid

De deelnemers aan het panel voor een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, banen/jeugd, sport, cultuur en onderwijs/digitale transformatie stellen dat de EU zich langdurig moet committeren aan het creëren van investeringen in O&I voor universiteiten, bedrijven en onderzoeksinstituten gericht op duurzaam gebruik van bestaande materialen en nieuwe duurzamere materialen. Innovatieve resultaten moeten vervolgens direct toegepast worden op pan-Europees niveau. Ook de energie moet schoner, met meer investeringen in waterstof en windenergie. Ook in het onderwijs moet een andere wind gaan waaien: de burgers stellen voor voedselproductie onderdeel te maken van curricula, inclusief aanleg van (moes)tuinen bij iedere school. Sowieso willen meerdere panels dat de EU onderwijsinstellingen beweegt om scholieren en studenten in aanraking te laten komen met een duurzame omgeving. Het houdt niet op school. Ook op werk moet er geleerd blijven worden over de bescherming van milieu.

Een gezondere EU

Een duurzamere omgeving, met veel aandacht voor gezondheid, moet het streven van de EU zijn. Door de pandemie ziet het panel klimaatverandering, milieu/gezondheid het belang toenemen van sociaal- en gezondheidsonderzoek, waarbij zij meer overheids- en publiek-private samenwerking tussen landen wil zien. Een ander burgerpanel eist ook een verhoging van het EU-budget voor gezamenlijke gezondheidsonderzoeks- en innovatieprojecten. Investeren in medisch onderzoek zal op de lange termijn de preventieve geneeskunde versterken en bijbehorende kosten verlagen, zo stellen de EU-burgers. Panel voor een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, banen/jeugd, sport, cultuur en onderwijs/digitale transformatie vindt ook dat de EU in toekomstige pandemieën of andere crisissituaties een rol moet spelen in het opstellen van plannen om de impact van een crisis op Europese studenten en jongeren in een (beroeps)opleiding te verkleinen.

Meer Europese actie voor onderwijs

Onderwijs was wel een thema van één van de burgerpanels en kwam dus ook sterk terug in de aanbevelingen. De burgers willen een verdere harmonisering van Europese onderwijsprogramma's en meer validering en wederzijdse erkenning van diploma’s en professionele titels met het oog op arbeidsmarktmobiliteit. Daarbij moet ook betere aansluiting op de Europese arbeidsmarkt gerealiseerd worden middels betere inzichten van middelbare scholieren in mogelijke toekomstige banen. De EU moet deze jongeren via subsidieregelingen de gelegenheid geven om bedrijven en maatschappelijke organisaties te bezoeken. Een ander panel over de Europese democratie ziet graag dat het onderwijs meer informeert over de EU om de betrokkenheid te verhogen. Ook moet EU meertaligheid promoten en raadt zij aan een C1-niveau in een andere EU-taal dan de moedertaal te verplichten.

Een nieuw Europees migratiebeleid

De EU zich meer inspannen om burgers van de lidstaten te informeren en kennis bij te brengen over onderwerpen die verband houden met migratie. De burgers uit het panel over EU in de wereld/migratie willen onder andere dat kinderen al op jonge leeftijd, indien mogelijk vanaf de basisschool, onderwijs krijgen over migratie en integratie. Ook kunnen ngo’s en jongerenorganisaties zorgen voor inzicht bij de Europese bevolking over de oorzaken en gevolgen van migratie en het stigma dat migranten vaak opgeplakt krijgen. Het uiteindelijke doel is om burgers te laten zien dat migratie wel degelijk positieve effecten heeft op de samenleving. Daarnaast bepleit het panel dat de EU alle asielzoekers en vluchtelingen tijdens hun verblijfsaanvraagprocedure taal- en integratiecursussen laat volgen. Deze cursussen moeten verplicht en kosteloos zijn. Asielzoekers en vluchtelingen moeten dan binnen twee weken na de indiening van hun verblijfsaanvraag met de betreffende cursussen beginnen. Hierdoor zetten migranten een belangrijke stap in de richting van integratie, aldus het burgerpanel.

Context

De Conferentie over de Toekomst van Europa is een initiatief van de Raad, Commissie en het Parlement dat op 9 mei 2021 van start is gegaan en tot doel heeft de burgerparticipatie en betrokkenheid bij de EU te vergroten. Middels verscheidene debatten en evenementen op zowel Europees als lokaal niveau tracht deze Conferentie een nieuw beleid voor de toekomst van de EU uit te stippelen. Negen verscheidene thema’s, waaronder klimaat, veiligheid, migratie en onderwijs staan hierin centraal. De drie Europese instellingen, die tevens gezamenlijk het voorzitterschap verzorgen, zal naar de burgers luisteren en de opgestelde aanbevelingen van de burgerpanels in ontvangst nemen en bespreken. Naast deze panels heeft de EU een digitaal platform opgesteld waar mensen uit heel Europa hun ideeën kunnen uitwisselen en vormgeven. Daar komt nog bij dat er verschillende Europese, nationale, regionale en lokale evenementen zijn georganiseerd waar alle Europese burgers aan kunnen deelnemen. In het voorjaar van 2022 zal de Conferentie de aanbevelingen opnemen in haar eindrapport en een nieuw beleid opstellen. Tevens heeft Neth-ER een aantal aanbevelingen gepubliceerd over welke koers de EU in de toekomst moet varen.