De Europese Rekenkamer vindt dat de EU meer moet doen om de digitale vaardigheden van haar inwoners te verbeteren. Ondanks de begeleiding en steun aan de EU-lidstaten door de Europese Commissie zijn er te weinig door de EU gefinancierde projecten geweest om digitale basisvaardigheden voor volwassenen aan te pakken. Een van de uitdagingen voor de komende jaren is om duidelijke bedragen binnen de verschillende programma's vast te stellen voor het verbeteren van de Europese digitale vaardigheden. 


Rekenkamer: EU moet meer doen voor digitale vaardigheden van Europeanen

Ondermaatse financiering 

Ondanks een stabiele toename van de omvang van het EU-optreden in de afgelopen vijf jaar zijn de digitale vaardigheden van inwoners binnen de lidstaten niet significant verbeterd. Dit concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport. De EU heeft sinds 2010 verschillende initiatieven opgezet om het probleem te adresseren, én het stond als prioriteit aangemerkt binnen de Digital Agenda for Europe. Toch besteedden de lidstaten binnen programma's als het Europees Sociaal Fonds en Erasmus+ slechts een klein deel aan de verbetering van digitale vaardigheden.  

Uitdagingen voor de toekomst 

Om de doelen te halen die de Commissie stelt voor de volgende programmaperiode 2021-2027 heeft de Europese Rekenkamer in haar rapport een aantal uitdagingen voor de toekomst geformuleerd. Ten eerste moet de Commissie duidelijke bronnen en bedragen vaststellen voor het verbeteren van digitale vaardigheden. Zo benoemt de Commissie in de Europese Skills Agenda verschillende fondsen, maar specificeert zij geen bedragen. Ook zijn er binnen de Skills Agenda geen specifieke doelen en tussentijdse targets gesteld om het overkoepelende beleidsdoel dat 70% van de Europese volwassenen over digitale vaardigheden beschikt tegen 2025 te realiseren. Tenslotte wijst de Rekenkamer voor de periode 2021-2027 nog op het belang van monitormechanismes. In de periode 2014-2020 was het namelijk lastig in kaart te brengen welke bijdrage EU-projecten leveren aan digitale bijscholing.  

Context 

De Europese Rekenkamer is opgericht om de begroting van de Europese Unie te controleren, waarbij gekeken wordt of de rekeningen van Europese instellingen betrouwbaar zijn en of deze voldoen aan de wet- en regelgeving binnen Europa. Daarnaast kijkt zij naar de doelmatigheid van EU-beleid en programma's. Onlangs publiceerde de Commissie een update van het  Digital Education Action Plan voor de programmaperiode 2021-2027 waarin de focus wordt gelegd op enerzijds digitale vaardigheden en anderzijds het ontwikkelen van een digitaal ecosysteem. Het digitaal klaarstomen van de Europese beroepsbevolking past binnen de bredere strategie Shaping Europe’s digital future’. Ook binnen het onlangs aangenomen Europees strategisch kader voor onderwijs & training wordt aandacht gevraagd voor digitale vaardigheden, met een nieuwe benchmark op dit onderwerp.