Volgens Science Europe en de NWO moet het nieuwe Europees Pact voor O&I een cultuurverandering in gang zetten, waarin academische vrijheid, open science, en het erkennen en waarderen van onderzoekers centraal staan. Een inclusieve Europese Onderzoeksruimte betekent dat alle Europese partners aan tafel zitten, de toegang tot excellent onderzoek wordt verbeterd en de ERA gelijke kansen voor iedereen creëert, aldus Science Europe.


Europees Pact voor O&I moet een cultuuromslag teweegbrengen

Cultuuromslag

Als het aan Science Europe en NWO ligt moet het nieuwe Europese Pact voor O&I een ware cultuuromslag teweegbrengen. In de reactie van Science Europe vraagt de koepelorganisatie de Commissie om concrete toezeggingen te formuleren om de Europese onderzoekswaarden kracht bij te zetten en de implementatie ervan in alle lidstaten te bevorderen. NWO verwijst in haar reactie naar de veertien acties opgesomd in de Mededeling van de Commissie ‘A New ERA for Research and Innovation’. Zij pleit ervoor dat de implementatie van de verschillende actielijnen die raken aan de cultuuromslag (actie 8, 9 en 12) in samenhang zouden moeten worden bezien. In het systeem van het erkennen en waarderen van onderzoek is het belangrijk dat er aandacht is voor de diversiteit van loopbanen (actie 9). De term research careers (actie 8) zou dan ook moeten verwijzen naar alle relevante onderzoeksgerelateerde carrières die het uitvoeren van onderzoek mogelijk maken, inclusief en data stewards en research managers. Een cultuuromslag is ook nodig om gendergelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen (actie 12). Je kunt bijvoorbeeld evaluatoren trainen om hier aandacht voor te hebben tijdens het beoordelingsproces.  

Niet buitensluiten

Opvallend is ook het pleidooi van Science Europe om het VK en Zwitserland niet uit te sluiten in het proces om mee te denken aan de vormgeving van de ERA. Het voorstel van de Commissie om de toegang van onder meer het VK en Zwitserland aan bepaalde Horizon Europe-projecten te beperken, houdt de gemoederen nog altijd bezig in Brussel. Tot slot moet volgens de koepelorganisatie het verkleinen van de geografische kloof in excellent onderzoek worden opgenomen als een van de speerpunten van het Pact.

Context

Na de Mededeling 'A new ERA for Research and Innovation’ van de Commissie waarin de visie en doelen voor de ERA na 2020 zijn beschreven, wil de Commissie een concrete lijst met kernprincipes opstellen, opgeschreven in een ‘Europees Pact voor O&I’. Via een consultatie heeft de Commissie de Europese kennissector om input gevraagd. De Europese Universiteitenkoepels The Guild en LERU en de vereniging van onderzoeks- en technologieorganisaties EARTO pleitten eerder al voor het opnemen van de 3%-norm van het bbp in het Pact, net als Science Europe. De publicatie van een voorstel van het Pact is gepland voor het tweede kwartaal voor 2021, waarnaar de lidstaten zich hierover zullen buigen. Binnen het Transitieforum voor de ERA zal het tijdspad van de concrete acties worden bediscussieerd.