Net als Neth-ER pleiten ook kenniskoepels LERU, CE7 en The Guild voor een budget van minstens 200 miljard euro voor de opvolger van Horizon Europe. Dat blijkt uit een gezamenlijk statement van de Europese universiteitenkoepels. Excellent onderzoek moet een grotere rol krijgen in het tiende kaderprogramma. Alleen zo kan de EU beter, slimmer en ambitieuzer investeren in onderzoek en innovatie, aldus de koepels.


Europese kenniskoepels willen ten minste 200 miljard euro voor KP10

Excellent onderzoek troef voor Europa’s positie in de wereld

Om Europa’s positie aan de top van de wereldwijde wetenschap te verzekeren moet de schaal en kwaliteit van de opvolger van Horizon Europe omhoog. Daarvoor is meer budget, ten minste 200 miljard euro, en meer excellent onderzoek noodzakelijk volgens LERU, CE7 en The Guild. Dat laten de universiteitenkoepels weten in een gezamenlijk statement over hun visie voor het tiende kaderprogramma (KP10). Met deze twee kernpunten sluiten zij grotendeels aan op Neth-ERs position paper over de evaluaties van Horizon 2020 en Horizon Europe.

Excellentie faciliteren

In tien aanbevelingen zetten de koepels hun pleidooi voor excellent onderzoek & innovatie uiteen.

  1. Zet in op excellent onderzoek en innovatie (O&I) om een Europees continent te realiseren dat tegelijkertijd gedreven wordt door mondiaal leiderschap en strategische autonomie.
  2. Meer Europese en nationale O&I-financiering zorgt ervoor dat de lang nagestreefde 3%-doelstelling wordt gehaald en overtroffen, met een geoormerkt budget van ten minste 200 miljard euro voor KP10.
  3. Sterke onderzoeksintensieve universiteiten in heel Europa trekken de beste onderzoekers aan. Hiertoe moet het KP ondersteunen via aandacht voor excellent onderzoek, samenwerking en innovatie, ondersteund door het vrije verkeer van kennis en een wettelijk beschermd respect voor academische vrijheid, inclusief institutionele autonomie.
  4. KP10 stelt duidelijke prioriteiten op de korte en lange termijn en vermijdt politieke veranderingen en budgetverschuivingen
  5. Excellent O&I draagt bij aan de veerkracht van Europa door financiering die nieuwe kennis creëert, over een lange termijn impact creëert en interdisciplinariteit stimuleert.
  6. KP10 steunt wetenschappelijke excellentie en onderlinge concurrentie, met een focus op meer financiering voor bewezen instrumenten als de ERC en het MSCA, en een desinvestering in instrumenten zonder aantoonbaar succes.
  7. KP10 vergemakkelijkt soepele mondiale samenwerking en waarborgt de transparantie en de eerbiediging van rechten en verplichtingen. Binnen die context zijn het VK en Zwitserland preferentiële partners.
  8. Europese en nationale regelgevingskaders vergemakkelijken samenwerking op onderzoeksgebied en KP10 minimaliseert de administratieve lasten.
  9. KP10 moedigt fundamentele en marktnabije onderzoeks- en innovatieacties aan en ondersteunt de ontwikkeling van ecosystemen met optimale voorwaarden voor kennisvalorisatie.
  10. Onderzoeksinfrastructuren en -ecosystemen bevorderen onderzoeksexcellentie in heel Europa. Hiervoor is meer financiering via de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) opportuun.

Context

Begin dit jaar sloot de consultatie over de eindevaluatie van Horizon 2020 en de tussentijdse evaluatie van Horizon Europe. De consulatie is onderdeel van de voorbereidingen voor het tiende Europese onderzoeks- en innovatieprogramma dat in 2028 moet starten. De auteurs anticiperen via dit statement tevens op het ontwerp van het volgende kaderprogramma. De League of European Research Universities (LERU) is een koepel van Europese universiteiten met onder meer de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Utrecht als leden. CE7 is een samenwerking van zeven Centraal-Europese universiteiten (CE7). The Guild vertegenwoordigt eenentwintig onderzoekuniversiteiten uit zestien landen, waaronder de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen.