De Raad Concurrentievermogen heeft een algemene gedeeltelijke oriëntatie bereikt over de Strategische Innovatie Agenda van de EIT, waarin de belangrijkste doelstellingen voor de EIT voor 2020-2027 worden gegeven. Ook sprak de Raad tijdens de vergadering over de internationale dimensie van onderzoek en innovatie, waarbij ze benadrukten dat samenwerking wederkerig moet zijn. Daarnaast gingen de ministers in op de onderwerpen duurzaamheid, inclusieve groei en de interne markt.

Raad bereikt overeenstemming over EIT

Raad definieert kader voor KIC’s

De Raad Concurrentievermogen heeft een algemene gedeeltelijke oriëntatie bereikt over de Annex van de Strategische Innovatie Agenda (SIA) van de EIT. Hierin worden de belangrijkste doelstellingen van de EIT voor de periode 2021-2027 gegeven. De standpunten van de Raad bouwen voort op het Commissievoorstel. Zo benadrukken de ministers dat KIC’s opener en transparanter moeten worden en introduceren zij een controle- en evaluatiesysteem wat onder andere hierop gericht is. De ministers lanceerden ook een nieuwe KIC voor de creatieve en culturele sector met als doel innovatie-ecosystemen op te zetten tussen verschillende sectoren en disciplines. Daarnaast stelde de Raad voor een gesimplificeerd financieringsmodel voor KIC’s in te voeren, gebaseerd op performance-based financiering. Bovendien nam de Raad een besluit over het toepassingsgebied van een nieuwe pilot die instellingen in het hoger onderwijs gaat ondersteunen bij de ontwikkeling van innovatie- en ondernemingscapaciteit. 

Internationale samenwerking op gelijke voet

De ministers erkenden het belang van internationale samenwerkingen voor het versterken van onderzoek en innovatie binnen de EU. Wel benadrukten de ministers dat samenwerkingsverbanden met derde landen gebaseerd moeten zijn op excellentie, wederkerigheid en toegevoegde waarde voor de EU. Zo zei eurocommissaris Mariya Gabriel dat derde landen (waaronder het VK) die deel gaan nemen aan het Horizon Europe programma zich moeten verbinden aan een volledige pijler en niet alleen aan specifieke financieringsregelingen. Ook werd het belang van investeren in onderzoek en innovatie genoemd om zo getalenteerde onderzoekers uit derde landen aan te trekken en Europese onderzoekers in de EU te houden. Dit maakte ook de weg vrij voor een discussie over brain circulation binnen de EU. Gabriel liet hierop weten dat zij een pilot zou willen opzetten waarin er geen aanpassingscoëfficiënt zou worden toegepast op de toelages voor bepaalde MSCA acties. Hierop werd gemengd gereageerd door de lidstaten.

Ministers bespreken duurzaamheid, inclusieve groei en de interne markt

Met betrekking tot de Green Deal, bevestigden de ministers het belang van het versnellen en mogelijk maken van de overgang naar een circulaire economie door middel van digitalisering. Daarnaast heeft de Raad conclusies aangenomen over betere regelgeving om concurrentievermogen en duurzame, inclusieve groei te verzekeren. Hierin staat onder andere dat er betere methodes moeten worden opgezet om te toetsen of EU beleid geschikt is voor de vooropgestelde doelen en dat beleidsmakers de standpunten van het mkb beter in acht moeten nemen. Ook besprak de Raad het Single Market Performance Report opgesteld door de Commissie in kader van het Europees Semester en benadrukte de noodzaak voor een brede aanpak voor de integratie van de interne markt en het verbeteren van de handhaving van de regels van de interne markt.

Context

Omdat de onderhandelingen over het MFK nog in gang zijn heeft de Raad alleen een gedeeltelijk standpunt rond de strategische agenda van de EIT ingenomen. Tijdens de vergadering van de Raad Concurrentievermogen werd ook gesproken over het werkprogramma van de Commissie voor 2020 omtrent de interne markt en de Europese industrie, de impact van het nieuwe Corona virus op de Europese industrie en barrières binnen de interne markt.