De nieuwe klimaatwet is een feit nu het Europees Parlement en de Raad er officieel mee hebben ingestemd. Volgens de wet moet de EU toewerken naar een volledig klimaatneutrale samenleving in 2050 en een vermindering van broeikasgassen met minsten 55% in 2030. Een wetenschappelijk orgaan zal de EU advies geven over het behalen van de klimaatdoelen.


De Europese Klimaatwet is een feit

Op naar een klimaatneutraal Europa

De Europese klimaatwet heeft groen licht gekregen nu zowel het Europees Parlement als de Raad de wet hebben aangenomen. De nieuwe wet stelt als doel om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% te verminderen in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Daarnaast wordt een Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering opgericht, ondergebracht bij het Europees milieuagentschap. Deze onafhankelijke raad zal de Commissie en de lidstaten adviseren over de samenhang tussen hun beleid en de doelstellingen uit de klimaatwet en de Parijsakkoorden. Ook zal de raad dienen als kenniscentrum voor klimaatdata en wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de groene transitie. Verder zal het orgaan aandacht schenken aan het stimuleren van samenwerking tussen vergelijkbare organen in de EU. De lidstaten worden uitgenodigd ieder een nationale adviesraad voor klimaatbeleid op te richten.

Context

In april bereikten de Europese Raad en het Parlement al een politiek akkoord over de klimaatwet als onderdeel van de Green Deal. Op 14 juli zal de Commissie een pakket aan maatregelen presenteren om de doelstellingen van de klimaatwet te behalen. Dit ‘Fit-for-55’-pakket bevat onder andere herzieningen van het emissiehandelssysteem en energiewetgeving en voorstellen over duurzame brandstoffen en een 'Climate Action Social Facility'.