De Raad en het Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt op de Europese Klimaatwet. De wet legt de collectieve doelstelling vast voor een klimaatneutraal Europa in 2050 en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van tenminste 55% in 2030 vergeleken met 1990. Een European Scientific Advisory Board on Climate Change zal onafhankelijk wetenschappelijk advies te verstrekken. Daarnaast is de EU-taxonomie aangenomen door de Commissie, inclusief een ‘groene’ lijst met de economische activiteiten die het meest bijdragen aan de Europese klimaatdoelstellingen.


Stapje dichterbij klimaatneutraal Europa in 2050 met politiek akkoord Klimaatwet

Klimaatwet: woorden kracht bijzetten

De Europese Raad en het Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de Europese Klimaatwet. Dat laten de Commissie, de Raad en het Parlement weten in een persbericht. In de Klimaatwet staat de doelstelling voor een klimaatneutraal Europa in 2050 en een vermindering van tenminste 55% aan uitstoot van broeikasgassen in 2030 vergeleken met 1990. Het Parlement gaf eerder aan een reductie van 60% te willen bereiken voor 2030. Het voorlopige akkoord versterkt onder andere het proces voor het vaststellen van een klimaatdoelstelling voor 2040. Daarnaast bevat het akkoord een toezegging om sectorspecifieke routekaarten op te stellen, die de weg naar klimaatneutraliteit in verschillende sectoren in kaart brengt. Het voorlopige akkoord stelt ook een ambitieus doel voor de EU om te streven naar negatieve emissies na 2050.

Wetenschappelijke adviesraad voor klimaat

Het oprichten van een adviesraad, de European Scientific Advisory Board on Climate Change, staat ook beschreven in het voorlopige politieke akkoord. Deze adviesraad is samengesteld uit vijftien wetenschappelijke experts van verschillende nationaliteiten en zal wetenschappelijk advies verstrekken over EU-maatregelen, klimaatdoelstellingen en indicatieve broeikasbudgetten en de samenhang hiervan met de Europese Klimaatwet en Europa's internationale verplichtingen onder het Parijsakkoord. In de adviesraad mogen niet meer dan twee wetenschappelijke experts uit dezelfde lidstaat komen en het mandaat duurt vier jaar. De aanmelding zal later openen.

‘Groene lijst’ voor duurzame activiteiten

De Commissie heeft een ambitieus pakket aan maatregelen aangenomen om de geldstroom naar duurzame activiteiten in de hele EU te helpen verbeteren. Een belangrijk onderdeel van het pakket is de ‘EU Taxonomy Climate Delegated Act. Deze EU-taxonomie is een wetenschappelijk onderbouwd instrument voor bedrijven en investeerders, een ‘groene’ lijst, waarmee duidelijk wordt welke economische activiteiten het meest bijdragen aan de verwezenlijking van de Europese klimaatdoelstellingen. Dit heeft ook gevolgen voor onderzoek en innovatie, omdat de taxonomie de toegang tot groene financiering stimuleert die nodig is voor de marktacceptatie van innovatieve technologieën en oplossingen.

Context

Met het bereiken van een voorlopig politiek akkoord tussen de Raad en het Parlement is de Commissie een stap dichter bij het realiseren van de ambities van de Green Deal. Het voorlopige politieke akkoord komt net op tijd voor de internationale Leader's Summit on Climate op 22 april in de Verenigde Staten, waar Europa een sterk signaal wil afgeven. Zodra het voorlopige akkoord formeel is goedgekeurd door het Parlement en de Raad, zal de Europese Klimaatwet worden gepubliceerd in het officiële EU-publicatieblad en in werking treden. De EU-taxonomie zal eind mei formeel worden aangenomen zodra vertalingen in alle Europese talen beschikbaar zijn.