De EU-lidstaten moeten de overheidsfinanciering voor de onderwijssector hervormen. Dat stelt het Lifelong Learning Platform in het Handvest voor Overheidsinvesteringen in Onderwijs en Opleiding. Hierin geeft het netwerk te kennen dat de onderwijssector al jarenlang onvoldoende publieke gelden ontvangt. Dit zal niet alleen ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs an sich, maar zal tevens zorgen voor grotere sociaaleconomische ongelijkheden in de samenleving. Het Lifelong Learning Platform roept andere organisaties op om het Handvest mede te ondertekenen.


LLLP: EU-lidstaten moeten de overheidsuitgaven voor onderwijs zo snel mogelijk verhogen

Meer overheidsfinanciering gevraagd

Het Lifelong Learning Platform (LLLP) pleit voor een algehele hervorming van de overheidsfinanciering voor het onderwijs. Dit doet het LLLP aan de hand van het Handvest voor Overheidsinvesteringen in Onderwijs en Opleiding. Hierin staan een aantal concrete acties op zowel EU als nationaal niveau die ervoor moeten zorgen dat meer publieke gelden naar het onderwijs gaan. Sinds de financiële crisis van 2008 nemen de overheidsuitgaven voor het onderwijs jaarlijks af. Deze tendens moet worden doorbroken, aldus het LLLP. Daarom vraagt het netwerk aan de EU-lidstaten om meer te investeren in hun onderwijs- en opleidingsstelsels. Daarbij roept het LLLP andere organisaties op om het Handvest mede te ondertekenen.

Excellentie vs inclusie

Daarnaast eist het LLLP dat toekomstige investeringen in de onderwijssector louter zijn bestemd voor het daadwerkelijk verbeteren van het onderwijs. In een studie geeft het netwerk aan dat door de toenemende privatisering en commercialisering van onderwijsstelsels er steeds meer gekeken wordt naar de arbeidsmarktrelevantie van het onderwijs. Deze huidige investeringstendens heeft de actieruimte voor maatregelen ter bevordering van de inclusie van leerlingen en studenten uitgehold. Het LLLP meent dat onderwijs niet alleen de particuliere belangen behoort te dienen, maar eerder ten dienste moet staan voor de maatschappelijke belangen, zoals de vermindering van de sociaaleconomische ongelijkheid, genderongelijkheid, de verwezenlijking van sociale rechten en de bescherming van het milieu. Zowel landen binnen en buiten Europa als de Europese instellingen behoren deze visie te ondersteunen.

Nieuwe ‘gouden regel’

Tevens vraagt het LLLP aan de Europese instellingen om het begrotingsbeleid te herzien. Zo zou er een zogeheten ‘gouden regel’ moeten komen voor groene en sociale investeringen om belangrijke overheidsfinanciering voor onderwijs en opleiding uit te sluiten van enige schuldpositie met betrekking tot de duurzaamheidsberekeningen. De mate waarin de overheidsuitgaven voor onderwijs en opleiding in de loop van de tijd zal stijgen is van immens belang indien Europa de sociaaleconomische gevolgen van Covid-19 gericht wil aanpakken.

Context

Het LLLP is een overkoepelend netwerk van 42 Europese koepelorganisaties uit zowel binnen als buiten Europa die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken. Momenteel vertegenwoordigen deze netwerken meer dan 50.000 onderwijsinstellingen. De Europese ministers van onderwijs en financiën legden in een unieke allereerste gezamenlijke Raadsvergadering in 2019 de nadruk op het belang van investeren in onderwijs en een leven lang leren. Tevens besloot de Commissie in 2021 een nieuwe expertgroep op te richten op het gebied van onderwijsfinanciën.

Mede geschreven door Roderik van Meurs