Het Europees Parlement wil dat nog meer mensen gebruik kunnen maken van Erasmus+. Verschillende hindernissen zorgen er voor dat het vaak bejubelde programma slechts voor een beperkt aantal mensen toegankelijk is. Met extra financiering en specifieke top-ups kunnen belemmeringen weggenomen worden. Ook vraagt het Parlement om de bureaucratie te beperken en om extra aandacht voor Oekraïense studenten.


Parlement wil inclusie Erasmus verhogen

Minder financiële drempels

Erasmus+ moet toegankelijk zijn voor meer Europese burgers. Het wegnemen van financiële belemmeringen kan hier aan bijdragen. Dit stelt het Parlement in een resolutie over inclusiemaatregelen in het vorige Erasmus+ programma. De volksvertegenwoordigers zijn bezorgd dat gezinnen met minder financiële middelen uitgesloten worden omdat de beurs alleen vaak niet alle kosten dekt. Het Parlement stelt daarom nieuwe financieringsinstrumenten voor die deze groep extra ondersteunt, zoals top-up beurzen, vooraf betaalde beurzen en lump sum-financiering. Dit bevordert de toegang, omdat de kosten van levensonderhoud hierdoor makkelijker gedekt zijn. Om de nieuwe instrumenten te betalen, vraagt het Parlement om een significant hoger budget in 2023. Op deze manier wordt het grootste obstakel grotendeels uit de weg geruimd, aldus de resolutie. Ook verzoekt het Parlement de Commissie om meer synergieën te creëren met andere Europese beleidsinitiatieven, zoals de Europese Studentenkaart en Interrail.

Rapporteur Laurence Farreng (FR): "We horen nog steeds van mensen met een handicap die niet hebben kunnen deelnemen aan Erasmus+ mobiliteit omdat ze niet werden geholpen, of van een jongere die niet kon deelnemen aan de uitwisseling omdat hij of zij te weinig middelen had. En laten we al die mensen niet vergeten die denken dat Erasmus+ alleen voor studenten uit het hoger onderwijs is, of voor mensen die geld hebben, of voor mensen die in steden wonen - voor "de anderen". Erasmus wordt te vaak beschouwd als een Europees succes, maar slechts een paar mensen profiteren ervan. Dat moeten we veranderen."

Minder papier

Naast financiering moet de Commissie ook de administratieve last verbeteren, vindt het Parlement. Het aanmeldingsproces moet simpeler omdat complexe formulieren vaak een belemmering zijn voor potentiële beursontvangers, in het bijzonder kansarmen of mensen met speciale behoeften. Het Parlement vraagt de lidstaten en de Commissie om burgers bewuster te maken van Erasmus+, onder andere door het organiseren van informatiecampagnes over de voordelen van het programma. Ook moeten nationale agentschappen, zoals het Nederlandse Nuffic, aangemoedigd worden om educatieve seminars te organiseren voor deelnemende onderwijsinstellingen over hun eigen inclusieprogramma’s. Daarnaast vraagt het Parlement nationale agentschappen om diversiteitsmedewerkers aan te stellen, wat Nuffic al gedaan heeft.

Flexibiliteit voor speciale behoeften en crisissituaties

Erasmus+ programma moet flexibeler zijn in tijden van crisis en uitzonderlijke situaties. Zo zouden Oekraïense studenten meer bijstand verdienen. Daarnaast vraagt het Parlement de Commissie om meer steun te verlenen aan hogeronderwijsinstellingen in Oekraïne, bijvoorbeeld door studenten en docenten hun taken te laten voortzetten in een Europese lidstaat. Overigens vraagt het Parlement niet alleen flexibiliteit voor crises. Ook personen met een beperking kunnen profiteren van flexibiliteit, bijvoorbeeld door financiering van begeleiding of hybride mobiliteit als voorbereiding op de daadwerkelijke mobiliteitsperiode.

Context

Het huidige Erasmus+ programma zet nadrukkelijk in op inclusie. Daarbij krijgt de Commissie steun van de lidstaten, die inclusie als speerpunt zien. Toch bleek eind mei 2022 dat er nog flinke winst mogelijk is qua steun aan kansarme studenten. Uit onderzoek van de Commissie komt naar voren dat individuele leerbehoeften belangrijker zijn dan doelgroepen om de inclusiviteit te bevorderen.

 

Mede geschreven door Max Vollebregt