Door meer prioriteit te geven aan inclusie in Erasmus+ wil de Commissie het programma aantrekkelijker maken voor kansarme jongeren. De Commissie zet in op gerichte subsidies en toegankelijke communicatie om inclusie van het programma te vergroten. Ook de nationale agentschappen zijn aan zet. Zij moeten nationale actieplannen ontwikkelen en inclusiecoördinatoren aanwijzen.  


Subsidies en actieplannen voor een inclusiever Erasmus+

Inclusie prioriteit bij subsidieverlening

De Commissie gaat subsidies inzetten als een belangrijk middel om diversiteit te vergroten in Erasmus+ en het Europees Solidareitskorps. Dat staat in het aangenomen uitvoeringsbesluit inclusiemaatregelen over beide programma’s voor de periode 2021-2027. Bij de toekenning van subsidies zullen projecten die inclusie en betrokkenheid van kansarme personen bevorderen prioriteit krijgen. Ook deelnemers kunnen aanspraak maken op extra financiële steun, waardoor financiële barrières om mee te doen aan de programma’s worden verminderd. Ook kunnen deelnemers extra taalkundige ondersteuning krijgen of aanspraak maken op coaching. Verder zal in de programma’s ruimte worden gemaakt voor opleidingsactiviteiten voor personeel en deelnemers die inclusie kunnen bevorderen. Denk hierbij aan de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden of aan activiteiten waarin deelnemers relevante competenties kunnen ontwikkelen.

Grote rol voor Nationale Agentschappen

In het uitvoeringsbesluit  is ook een grote rol weggelegd voor de Nationale Agentschappen (NA). Aan hun is het de taak om, gebaseerd op het Europese kader, actieplannen te ontwikkelen die zijn toegespitst op specifieke nationale uitdagingen. De Commissie en de NA’s zullen de actieplannen monitoren en tussentijds evalueren, ook middels enquêtes onder deelnemers. Om proactief de inclusie van deelnemers te vergroten, legt de Commissie de nadruk op het belang van een goede en toegankelijke communicatiestrategie. Belanghebbenden die op lokaal en regionaal niveau al samenwerken met kansarme personen zullen hierin een rol krijgen, omdat zij deze doelgroep beter kunnen bereiken in hun eigen omgeving. Ook de informatiestrategie vanuit de programma’s zelf moet toegankelijker worden. Dit betekent onder andere dat documenten die nodig zijn om je aan te melden voor Erasmus+ geschreven zullen worden in duidelijkere en eenvoudigere taal en ook in meer talen vertaald zullen worden. Tot slot zal elk NA een inclusiecoördinator aanwijzen om de acties te implementeren.  

Context

Inclusie is een van de belangrijkste prioriteiten voor het nieuwe Erasmus+-programma, naast digitalisering en duurzaamheid. Uit een evaluatie uitgevoerd door de Studiedienst van het Europees Parlement blijkt dat er nog een wereld te winnen valt op dit gebied. Met het uitvoeringsbesluit heeft de Commissie de inclusiemaatregelen voor Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps voor de periode van 2021-2027 vastgesteld. De maatregelen in dit besluit tonen veel overlap met de reeds in april 2021 vastgestelde diversiteits- en inclusierichtsnoeren.