Minister Dijkgraaf maakt geld vrij voor onderzoeksinfrastructuren, matchingskosten en partnerschappen. Dit zijn slechts enkele van de vele concrete plannen die minister Dijkgraaf de komende jaren wil uitvoeren om het hoger onderwijs in Nederland naar een hoger plan te tillen. De beleidsbrief van de minister markeert de verstevigde inzet van het kabinet op samenwerking in de EU.


Dijkgraaf: Meer geld voor onderzoeksinfrastructuren, matching en partnerschappen

Nederland internationaal kennisknooppunt

Nederland is een internationaal kennisknooppunt en veel uitdagingen waar Nederland mee te maken heeft, zijn grensoverstijgend. Dit stelt minister Dijkgraaf in de beleidsbrief ‘Hoger Onderwijs en Wetenschap’. De komende jaren wordt €100 miljoen per jaar geïnvesteerd in nieuwe en opgewaardeerde onderzoeksinfrastructuren, alsook in de toegang tot internationale infrastructuren. Dit behelst zowel investeringen in infrastructuren voor fundamenteel als toegepast onderzoek.  
Hierdoor wordt Nederland aantrekkelijker voor (jong) buitenlands toptalent en verkrijgt Nederland een sterkere positie in Europa en in de rest van de wereld, aldus de minister. Verder maakt de minister de komende jaren €75 miljoen per jaar beschikbaar voor matchingskosten, omdat op dit moment de matching een onevenredige druk legt op instellingen. Met deze investering hoopt de minister kennisinstellingen te stimuleren om aan Horizon Europe projecten deel te nemen.

Versterking van partnerschappen

Daarnaast investeert de minister de komende jaren €50 miljoen per jaar voor deelname aan Europese partnerschappen binnen Horizon Europe en aanpalende EU onderzoeks- en innovatieprogramma’s. De minister beoogt met deze impuls de Nederlandse deelname te vergroten in Europese samenwerkingsprojecten op strategische thema’s, zoals bijvoorbeeld op het gebied van chips- en kwantumtechnologie of klimaat.

En verder..?

Verder benoemt de minister het belang van het ondersteunen van initiatieven voor onderzoekers die niet in vrijheid en veiligheid hun onderzoek kunnen uitvoeren. Ook benoemt de minister het belang van innovatie-ecosystemen en de centrale rol die onderwijsinstellingen hierin nog beter kunnen vervullen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor kennisveiligheid bij internationale samenwerkingen en het beheersbaar maken van de internationale studenteninstroom. De minister geeft ook aan dat open science en open education de norm moet zijn in het hoger onderwijs en onderzoek. Wat betreft erkennen & waarderen benoemt de minister het belang van aansluiting met de internationale context.

Context

Met het totaalpakket aan aangekondigde investeringen zet de minister een belangrijke stap richting de Lissabondoelstelling, waarbij is afgesproken dat landen 3% van het bbp investeren in onderzoek en innovatie. De minister liet eerder al doorschemeren dat Nederland hier waarschijnlijk niet aan zal voldoen, maar met 2,5% op de goede weg is.