Een Joint European Degree is de oplossing voor uitdagingen op het gebied van kwaliteitsborging en accreditatie, toekenning van gezamenlijke graden en de uitvoering daarvan. Dat staat in een recent rapport van de Commissie over Joint European Degrees. De onderzoekers focussen op twee varianten voor de implementatie van Joint European Degrees, namelijk via een Europees diplomalabel en een kwalificatie. Het rapport schetst tevens een route hoe een Joint European Degree tot stand kan komen.  


Commissie: ‘Een Joint European Degree is de oplossing’

Nut van een Joint European Degree

Het Directoraat Generaal voor Education and Culture van de Commissie (DG EAC) ziet een Joint European Degree als oplossing voor veel uitdagingen. Dat blijkt uit het rapport ‘The road towards a possible joint European Degree’. Denk daarbij aan uitdagingen op het gebied van kwaliteitsborging, accreditatie, toekenning van gezamenlijke graden en de uitvoering daarvan. De ontwikkeling van een Joint European Degree brengt dan wel kosten met zich mee, tegelijkertijd wordt verwacht dat het voordelen oplevert op verschillende niveaus, zoals voor studenten en hoger onderwijsinstellingen. Denk hierbij aan het besparen van kosten voor het verstrekken van internationale onderwijsvoorzieningen. Wel is het belangrijk dat Bologna-instrumenten volledig worden geïmplementeerd en er nog de nodige aanpassingen in de wetgeving van lidstaten worden gedaan. Daarom is de politieke wil van de lidstaten een belangrijk criterium, aldus het rapport.

Europees diplomalabel en kwalificatie

Het onderzoek richt zich op twee varianten voor de implementatie van een Joint European Degree. Namelijk middels een Europees diplomalabel en als een kwalificatie. Een Europees diplomalabel is een extra certificering op het diploma voor de afronding van extra curriculaire kwalificaties. Op korte termijn is een Joint European Degree in de vorm van een Europees diplomalabel het best uitvoerbaar. Dat blijkt ook uit eerdere ervaringen met andere labels in het hoger onderwijs en de hoge mate van belangstelling bij zowel instellingen als studenten. Dat komt met name doordat het geen drastische aanpassing van nationale wet- en regelgeving vergt en het minder administratie kost.

Een stappenplan voor de creatie van Joint European Degrees    

Voor de succesvolle uitrol van een volwaardige Joint European Degree  is een stap-voor-stap aanpak belangrijk. Het rapport pleit daarom eerst voor een pilot binnen het Erasmus+ programma. Op basis van de resultaten kunnen de lidstaten criteria vastleggen voor Joint European Degrees. Als laatste stap kunnen de lidstaten vervolgens waar nodig nationale wet- en regelgeving aanpassen voor een zorgvuldige inpassing van een uiteindelijke Joint European Degree.

Context

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Raadsconclusies over het hoger onderwijspakket van 2022. Een Europees diplomalabel zou moeten bijdragen aan het erkennen en waarderen van internationale leerervaringen en het verhogen van de zichtbaarheid van gezamenlijke programma’s van allianties in het hoger onderwijs. De ontwikkeling van een Joint European Degree draagt bij aan het bevorderen van studentmobiliteit binnen Europa om brede internationale ervaring op te doen en administratieve belemmeringen zoveel als mogelijk te beslechten. Dat is tevens een van de doelen van het Bolognaproces. In het kader van het Europees Jaar van Vaardigheden onderzoekt de Commissie momenteel ook hoe studentmobiliteit te bevorderen.

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.