60% van de volwassenen neemt in 2030 deel aan onderwijs & training. Dit is een van de doelen die de Commissie formuleert in het actieplan voor de Sociale Pijler. In het licht van de grote transformaties op de arbeidsmarkt en de gevolgen van de coronapandemie acht de Commissie het essentieel om de Europese sociale rechten komend decennium een realiteit maken. Op het gebied van onderwijs gaat de Commissie onder andere werken aan stages, duurzaam onderwijs, individuele leerrekeningen en microcredentials.


De Commissie wil een sterk(er) sociaal Europa

Europa wil sociale dimensie versterken

Ten minste 78% van de Europese beroepsbevolking heeft een baan in 2030, 60% van de volwassenen neemt deel aan onderwijs & training en het aantal mensen met een risico op armoede is verminderd met ten minste 15 miljoen. Aan ambitie geen gebrek bij de Commissie, die haar ‘Actieplan voor de implementatie van de Europese Sociale Pijler’ presenteert. De Commissie gaat de nieuw geformuleerde doelen dit decennium bijhouden middels een vernieuwd sociaal scorebord en worden gemonitord in het Europees Semester. Ook gaat zij actie ondernemen om het sociaal recht op hoogwaardig onderwijs te waarborgen. Het actieplan is de bijdrage van de Commissie aan de Sociale Top die het Portugees voorzitterschap in mei organiseert. De Commissie nodigt de Europese regeringsleiders uit om de gestelde doelen te steunen en zelf ook nationale doelen te formuleren.

Actie voor onderwijs

De Commissie gaat actie ondernemen op onderwijsgebied. Zo staat er een Raadsaanbeveling voor duurzaam en milieuvriendelijk onderwijs gepland in het vierde kwartaal van 2021. Ook plant zij een herziening van de Raadsaanbeveling inzake een kwaliteitskader voor stages in 2022, een voorstel voor een Skills and Talent-pakket om migratie van gekwalificeerde arbeiders te bevorderen en een revisie van de Barcelona-doelstellingen voor vroegschools onderwijs & opvang. Tenslotte zal de Commissie in 2022 een initiatief voorstellen over Pathways to School Success. Daarnaast verwijst de Commissie ook naar acties die al aangekondigd werden in het werkprogramma voor 2021, zoals individuele leerrekeningen.

Meer zorgambitie

De Sociale Pijler schrijft voor dat iedereen het recht heeft op goede gezondheidszorg.  Zo kondigt de Commissie een initiatief aan voor de ontwikkeling van duurzame langdurige zorg. De coronacrisis zette dit recht op scherp en de Commissie heeft dan ook plannen voor een Europese Gezondheidsunie. In de Pijler voor Sociale rechten kondigt de Commissie een initiatief aan voor langdurige zorg in 2022 en verwijst zij naar de Mededeling voor een gezamenlijke Europese gezondheidsdataruimte eind dit jaar. Tenslotte moedigt zij lidstaten aan om te investeren in digitalisering van de gezondheidszorg en de toegang tot training voor werknemers in de zorg.

Een sociaal ID

De Sociale Pijler telt nog negentien andere principes die de Commissie in het actieplan adresseert, die deels raken aan kennis. Zo zal de Commissie in 2021 een pilot starten voor een Europese sociale zekerheidspas, die het makkelijker moet maken voor studenten en werknemers in het buitenland om hun recht op sociale zekerheid mee te nemen. Daarnaast lanceert de Commissie een initiatief in 2022 om sociale dialoog te bevorderen op nationaal en EU-niveau. Daarbij wil zij ook de sectorale sociale dialogen op EU-niveau herzien. Voor verdere acties, zoals het introduceren van een Europees minimumloon, blijft de Commissie afhankelijk van de voortgang van de onderhandelingen tussen de lidstaten.

Context

Op 17 november 2017 hebben de Europese regeringsleiders de verklaring voor een nieuwe Europese pijler van Sociale Rechten ondertekend. De Sociale Pijler bevat een twintigtal principes zoals het recht op sociale bescherming, inclusie en gendergelijkheid. Sociaal beleid is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de lidstaten. De Europese Unie speelt vooral een coördinerende en controlerende rol. Slechts een handvol richtlijnen werden wel aangenomen, zoals voor gelijke kansen voor man en vrouw, veiligheid op de werkvloer en arbeidstijden. Het actieplan is de bijdrage van de Commissie aan de Sociale Top die het Portugees voorzitterschap in mei organiseert. De Commissie nodigt de Europese regeringsleiders uit om de gestelde doelen te steunen en zelf ook nationale doelen te formuleren.